Hotărârea nr. 304/2000

HOTĂRÂRE privind scutirea la plata majorărilor de întârziere pentru neachitarea la termen a impozitelor şi taxelor pentru contribuabila CIOPATE ANA din Iaşi str.Anastasie Panu nr.2B bl.Muntenia sc.A ap.3

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind scutirea la plata majorărilor de întârziere pentru neachitarea la termen a impozitelor şi taxelor pentru contribuabila CIOPATE ANA din Iaşi, str.Anastasie Panu nr.2B, bl.Muntenia, sc.A, ap.3

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere :

Legea nr.189/1998 privind finanţele locale;

Hotărârea Guvernului României nr.714/1999 privind procedura şi competenţele de acordare a înlesnirilor la plata impozitelor, taxelor şi a altor venituri ale bugetelor locale;

Raportul de specialitate al Direcţiei Finanţelor Publice Locale Iaşi;

In conformitate cu prevederile articolului 20 şi art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală, republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Scutirea la plata majorărilor de întârziere în sumă de 1.939.734 lei privind impozitul pentru proprietatea contribuabilului CIOPATE ANA din Iaşi, str.A.Panu nr.2B, bl.Muntenia, ap.3, calculate până la 19.X.2000.

 

Data scadenţei

Debit 19.X.2000

Majorări aferente perioadei

1.01.1999 - 19.10.2000

15  decembrie 2000

10.260.998

1.939.734

 

 

Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcţiei Finanţelor Publice Locale Iaşi pentru aducere la îndeplinire.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR,

cons.Vasile Danale Spiridon                                      cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

Nr.304

din 30 octombrie 2000