Hotărârea nr. 301/2000

HOTĂRÂRE privind finanţarea în condiţiile Legii nr.114/1996 a blocului 482D Canta IV Păcurari

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind finanţarea în condiţiile Legii nr.114/1996 a blocului 482D Canta IV Păcurari

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere referatul de specialitate întocmit de către Direcţia Tehnică şi Direcţia economică;

Având în vedere Legea finanţelor publice locale nr.189/1998 art.5 şi prevederile Legii locuinţei nr.114/1996 art.9 şi art.38;

Având în vedere Hotărârea Guvernului nr.1243/1996 şi adresa nr.46944/2000 a Ministerului Lucrărilor Publice şi Amenajarea Teritoriului;

In baza art.28 din Legea nr.69/1991 a administraţiei publice locale;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se aprobă finanţarea în continuare din fondurile legal constituite a blocului 482D Canta IV Păcurari cu destinaţie de locuinţe sociale.

Art.2 Se aprobă redistribuirea sumei 2.322.314 mii lei pentru finanţarea obiectivului 482E.

Art.3 Se aprobă modificarea art.1 din H.C.L.117/1995 privind blocul 482D Canta IV Păcurari.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR,

cons.Vasile Spiridon Danale                                 cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.301

din 30 octombrie 2000