PRIMARIA MUNICIPIULUI IASI

 

DISPOZTIA NR._____

 

            Primarul Municipiului Iaşi;

            Având în vedere atribuţiile înscrise în fişele de post precum şi existenţa unor sentinţe judecătoreşti definitive şi irevocabile care trebuiesc puse în executare cu sprijinul anumitor servicii de specialitate;

            In temeiul art.44 lit.v şi art.48 din legea nr.69/1991 republicată privind administraţia publică locală;

DISPUNE:

            Art.1 Se constituie Comisia de punere în executare a sentinţelor judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile, în următoarea componenţă:

1. cons.jr.Lăcrămioara Vernică             - Secretar Consiliul Local

2. cons.jr.Liliana Benţa                         - Sef Serviciu Contencios

3. ec.Tamara Cudelcu                           - Director Direcţia Economică

4. ing.Ioan Zlăvog                                 - Sef Serviciu Amenajarea Teritoriului

5. arh.Ionel Oancea                              - Arhitect Sef

6. ec.Maria Ailoaiei                              - Director Direcţia de Pieţe

7. ec.Georgeta Stirbu                            - Director Direcţia de Finanţe Publice Locale

8. ec.Dana Mihai                                  - Sef Serviciu Personal

9.ing.Letiţia Palaga                                - Direcţia de Patrimoniu

10. ing.Mihai Giubernea                        - Director DAFIS

11. ing.Mugurel Ilinescu                        - Director Direcţia de Control

            Art.2 Persoanele menţionate mai sus vor răspunde de punerea în executare a sentinţelor judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile, prin  grija serviciilor de specialitate  cărora sentinţa li se adresează.

            Art.3 Atât terţele persoane cât şi funcţionarii din cadrul Primăriei Municipiului Iaşi sunt obligaţi să aducă la cunoştinţa comisiei sentinţele judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile şi să solicite  punerea în executare în termen legal.

            Art.4 Prezenta dispoziţie va fi comunicată serviciilor de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Iaşi.

 

                                                                                                    Dată astăzi, ____________2000

 

 

            PRIMAR,                                                                    SECRETAR,

conf.dr.Constantin Simirad                                    cons.jr.Lăcrămioara Vernică

                                                                          Am luat la cunoştinţă de acest înscris                                                                                                                            oficial şi îmi asum în totalitate                                                                                                                                             responsabilitatea asupra legalităţii.

                                                                                   

 

                                    VIZAT PENTRU LEGALITATE

                                     SEF SERVICIU CONTENCIOS,

                                            cons.jr.Liliana Benţa

                                Am luat la cunoştinţă de acest înscris

                                    oficial şi îmi asum în totalitate                                                        

                                  responsabilitatea asupra legalităţii.