Hotărârea nr. 294/2000

HOTĂRÂRE privind aprobarea studiului de prefezabilitate şi licitarea proiectării obiectivului de investiţii "Amenajarea staţie - pilot pentru producerea materialului dendrologic şi floricol în municipiul Iaşi - pepiniera - Tudor Neculai"
MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea studiului de prefezabilitate şi licitarea proiectării obiectivului de investiţii "Amenajarea staţie - pilot pentru producerea materialului dendrologic şi floricol în municipiul Iaşi - pepiniera - Tudor Neculai"

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere referatul de specialitate al Serviciilor Investiţii şi Spaţii Verzi - Salubritate din cadrul Direcţiei Tehnice;

Având în vedere prevederile Legii nr.189/1998 privind finanţele publice şi "Regulamentul privind procedurile de organizare a licitaţiilor, prezentarea ofertelor şi adjudecarea proiectării investiţiilor publice" aprobat prin H.G.nr.727/1993, completat cu H.G.nr.706/1997;

Având în vedere principalele atribuţii ale Consiliilor Locale, statuate prin dispoziţiile art.20 din Legea nr.69/1991 a administraţiei publice locale;

In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală;

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se aprobă studiul de prefezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Amenajarea staţiei - pilot pentru producerea materialului dendrologic şi floricol în municipiul Iaşi - pepiniera - Tudor Neculai".

Art.2 Se aprobă scoaterea la licitaţie a proiectării obiectivului de investiţii prevăzut la art.1.

Art.3 Se aprobă comisia de licitaţie în vederea adjudecării proiectării în componenţa prevăzută în anexă.

Art.4 Prezenta hotărâre va fi comunicată tuturor celor interesaţi prin grija secretariatului Consiliului Local al Municipiului Iaşi.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            SECRETAR,

cons.Vasile Spiridon Danale                                                cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

Nr.294

din 30 octombrie 2000

 

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

Anexă la Hotărârea nr.294 din 30 octombrie 2000

 

 

 

 

COMISIA DE LICITATIE

pentru licitarea şi adjudecarea proiectării obiectivului de investiţii "Amenajare staţie - pilot pentru producerea materialului dendrologic şi floricol în municipiul Iaşi -

Pepiniera "Tudor Neculai"

 

Preşedinte                                            Primarul Municipiului Iaşi

conf.dr.Constantin Simirad

 

Membri                                                Viceprimar al Municipiului Iaşi

ec.Vasile Dumitriu

 

Consilier Local

cons.Mihai Mititiuc

 

Directorul Direcţiei Tehnice

ing.Radu Onofrei

 

Seful Serv.Investiţii

ing.Dănuţa Miron

 

Seful Serv.Spaţii Verzi - Salubritate

ing.Luminiţa Sălceanu

 

Seful Serv.Contencios

cons.jr.Liliana Benţa