Hotărârea nr. 293/2000

HOTĂRÂRE privind construirea unui post trafo aerian pentru alimentarea cu energie electrică a obiectivului "BALASTIERA CRISTESTI"
 
0MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind construirea unui post trafo aerian pentru alimentarea cu energie electrică a obiectivului

"BALASTIERA CRISTESTI"

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere "Referatul de specialitate" privind construirea unui post trafo aerian pentru alimentarea cu energie electrică a obiectivului Balastiera Cristeşti întocmit de Citadin - DSPM IASI;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.170/31.07.2000 privind aprobarea realizării obiectivului "BALASTIERA" pentru exploatarea agregatelor minerale din albia râului Moldova în perimetrul Timişeşti - Cristeşti, com.Cristeşti;

Având în vedere că în perimetrul menţionat nu exista reţele electrice de joasă tensiune prin care să se alimenteze cu energie electrică obiectivul "BALASTIERA" Cristeşti;

In conformitate cu prevederile Legii nr.69/1991 modificată privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se aprobă construirea unui post trafo aerian necesar alimentării cu energie electrică a obiectivului "BALASTIERA"Cristeşti.

Art.2 Se va include pe lista de investiţii a bugetului de venituri şi cheltuieli a Primăriei Municipiului Iaşi, valoarea acestui post de transformare - în sumă de 800.000.000 lei.

Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată serviciilor interesate pentru aducere la îndeplinire.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR,

cons.Vasile Spiridon Danale                                   cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

Nr.293

din 30 octombrie 2000