Hotărârea nr. 290/2000

HOTĂRÂRE privind aprobarea studiului de fezabilitate la obiectivul de investiţii "Canalizare str.I.I.Mironescu" municipiul Iaşi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea studiului de fezabilitate la obiectivul de investiţii

 "Canalizare str.I.I.Mironescu", municipiul Iaşi

 

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere referatul de specialitate al Serviciului de investiţii din cadrul Direcţiei Tehnice;

Având în vedere prevederile Legii nr.189/1998 privind finanţele publice şi "Regulamentul privind procedurile de organizare a licitaţiilor, prezentarea ofertelor şi adjudecarea proiectării investiţiilor publice" aprobat prin H.G.nr.727/1993 şi completat cu H.G.nr.706/1997;

Având în vedere principalele atribuţii ale Consiliilor locale statuate prin dispoziţiile art.20 alin.1 din Legea nr.69/1991 a administraţiei publice locale;

In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRÂRE:

 

Art.1 Se aprobă studiul de fezabilitate ce cuprinde principalii indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii "Canalizare str.I.I.Mironescu", conform anexei nr.1.

Art.2 Finanţarea obiectivelor de investiţii prevăzute la art.1 se face din fonduri legal constituite cu această destinaţie conform listei de investiţii aprobată.

Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată celor interesaţi prin grija secretariatului Consiliului Local al Municipiului Iaşi.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            SECRETAR,

cons.Vasile Spiridon Danale                                              cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.290

din 30 octombrie 2000

 

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

                                                                                          ANEXA NR.1

                                                                   la Hotărârea nr.290 din 30 octombrie 2000

 

 

 

 

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO ECONOMICI AI INVESTITIEI SUNT:

 

 

 

 

Valoarea totală a investiţiei în preţuri august 2000                                2.479.000 mii lei

Valoarea estimativă a C M                                                                     2.222.000 mii lei

Durata de realizare a investiţiei                                                                           4 luni

Capacităţi

Lungime colector                                                                                             200 m.

Debit în secţiunea finală                                                                                  500 l/sec.

Diametrul canal colector                                                                                 400 mm.

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

cons.Vasile Spiridon Danale