Hotărârea nr. 29/2000

HOTĂRÂRE privind concesionarea prin licitaţie a terenului în suprafaţă de 150 mp. aflat în administrarea Consiliului Local Municipal Iaşi situat în Municipiul Iaşi - Bd.Dacia nr.34 lateral bloc S.C.10 în vederea construirii unui spaţiu de producţie

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind concesionarea, prin licitaţie, a terenului în suprafaţă de 150 mp., aflat în administrarea Consiliului Local Municipal Iaşi, situat în Municipiul Iaşi - Bd.Dacia nr.34, lateral bloc S.C.10, în vederea construirii unui spaţiu de producţie

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere cererea înregistrată sub nr.2250/13.01.2000, prin care S.C.NIKY SRL, solicită concesionarea unei suprafeţe de 150 mp., teren aflat în administrarea Consiliului Local Municipal Iaşi, situat în Bd.Dacia nr.34, bl.SC10, în vederea extinderii spaţiului deţinut de societate;

            Având în vedere Certificatul de Urbanism eliberat nr.2545/01.11.1999 şi referatul de specialitate întocmit de Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Cadastru funciar;

            Având în vedere prevederile art.10 din Legea nr.50/1991 republicată, privind autorizarea executării construcţiilor;

            Având în vedere atribuţiile Consiliilor Locale statuate prin art.20 şi art.84 din Legea nr.69/1991 republicată;

            In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă concesionarea, prin licitaţie, a terenului în suprafaţă de 150 mp., aflat în administrarea operativă a Consiliului Local Municipal Iaşi, situat în Bd.Dacia nr.34, lateral Bloc SC 10, în vederea construirii unui spaţiu de producţie. In cazul în care solicitantul întruneşte condiţiile prevăzute de Hotărârea Consiliului Local nr.19/16 martie 1998 atribuirea se va face prin concesionare directă fără licitaţie.

            Art.2 Preţul de pornire la licitaţie a concesiunii se va stabili în urma efectuării unei expertize tehnice de evaluare a terenului, care va fi prezentată spre însuşire Consiliului Local Municipal Iaşi.

            Art.3 Durata concesiunii va fi de 49 ani, conform art.30 din Legea nr.219/1998 privind regimul concesiunilor.

            Art.4 Primarul Municipiului Iaşi şi serviciile de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            SECRETAR,

   cons.ing.Stefan Hanganu                                       cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

Nr.29

din 28 februarie 2000