Hotărârea nr. 286/2000

HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local al Municipiului Iaşi pe anul 2000
MUNICIPIUL IASI
CONSILIUL LOCAL

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului local al Municipiului Iaşi

pe anul 2000

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere prevederile Legii nr.189/1998 privind finanţele publice locale;

Având în vedere prevederile OGU nr.145/30.09.2000 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2000;

Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei economice;

Având în vedere Memoriul justificativ al domnului primar şi referatul de specialitate al Direcţiei economice;

In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se aprobă rectificarea bugetului local al Municipiului Iaşi pe anul 2000 la venituri cu o suplimentare în sumă de 28.895.000 mii lei şi la cheltuieli cu o suplimentare în sumă de 28.895.000 mii lei, aşa cum a fost prezentată în referatul de specialitate al Direcţiei economice şi Anexa nr.9.

Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată serviciilor interesate din Primărie şi Direcţiei Generale a Finanţelor Publice şi Control Financiar de Stat a Judeţului Iaşi pentru aplicare şi aducere la îndeplinire.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            SECRETAR,

cons.Vasile Danale Spiridon                                                 cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.286

din 30 octombrie 2000