Hotărârea nr. 277/2000

HOTĂRÂRE privind includerea în domeniul public al municipiului Iaşi a terenului din str.Aviaţiei nr.2
MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind includerea în domeniul public al municipiului Iaşi a terenului din str.Aviaţiei nr.2

 

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere Referatul de specialitate întocmit de Direcţia Patrimoniu;

Având în vedere Decizia nr.198/1973 a Consiliului Popular al Judeţului Iaşi, prin care se transmit din administrarea Consiliului Popular al municipiului Iaşi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale - Comandamentul Aviaţiei Civile terenul şi clădirile din str.Aviaţiei nr.2;

Având în vedere prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, art.3, alin.4, referitor la bunurile ce alcătuiesc domeniul public al consiliilor locale;

In conformitate cu art.28 din Legea nr.69/1991, republicată, privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se include în domeniul public al municipiului Iaşi terenul în suprafaţă de 51,61 ha. (Anexa nr.1), situat în str.Aviasţiei nr.2

Art.2 Terenul din str.Aviaţiei nr.2 rămân în administrarea directă a AEROCLUBULUI MOLDOVA IASI.

Art.3 Primarul şi serviciile de specialitate vor duce la îndeplinire această hotărâre.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR,

  cons.Vasile Spiridon Danale                         cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.277

din 30 octombrie 2000