Hotărârea nr. 276/2000

HOTĂRÂRE privind includerea în obiectul de activitate a alimentaţiei publice

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind includerea în obiectul de activitate a alimentaţiei publice

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere Referatul de specialitate nr.17410/10.X.2000 privind includerea ca obiect de activitate în cadrul art.3 din Hotărârea Consiliului Local nr.208/12 decembrie 1997 a alimentaţiei publice, întocmit de Citadin - Direcţia de Servicii Publice Municipale - Iaşi;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.208/12 decembrie 1997 privind înfiinţarea Direcţiei de Administrare a Domeniului Public;

Având în vedere  Hotărârea Consiliului Local nr.4/25 ianuarie 1999 privind aprobarea Organigramei, a numărului de personal şi a statului de funcţii pentru Citadin - Direcţia de Servicii Publice Municipale;

Având în vedere art.20 lit."d" din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală;

In conformitate cu prevederile art.28 din Legea nr.69/1991 - privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se include ca obiect de activitate în cadrul art.3 din Hotărârea Consiliului Local nr.208/12 decembrie 1997, alimentaţia publică.

Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată serviciilor interesate pentru aducere la îndeplinire.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR,

 cons.Vasile Spiridon Danale                                   cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.276

din 30 octombrie 2000