Hotărârea nr. 27/2000

HOTĂRÂRE privind organizarea unei licitaţii publice în vederea închirierii pentru un amplasament propus pentru construirea unui spaţiu comercial provizoriu - în suprafaţă de 19 44 mp. ca urmare a închiderii parţiale a porticului blocului existent în str.Vasile Lupu nr.86 bl.K1

 

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind organizarea unei licitaţii publice în vederea închirierii pentru un amplasament propus pentru construirea unui spaţiu comercial provizoriu - în suprafaţă de 19,44 mp. ca urmare a închiderii parţiale a porticului blocului, existent în str.Vasile Lupu nr.86, bl.K1

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere cererea înregistrată sub nr.7730/08.02.1999, prin care Dl.Grancea Ioan solicită închirierea unei suprafeţe de teren situat în str.Vasile Lupu nr.86 - bloc K1, prin închiderea parţială a porticului blocului existent, în vederea construirii unui spaţiu comercial provizoriu;

            Având în vedere avizul Comisiei de Urbanism din data de 19.10.1999 şi Certificatul de urbanism nr.2569/02.11.1999;

            Având în vedere referatul de specialitate întocmit de Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Cadastru Funciar;

            Având în vedere prevederile Legii nr.50/1991 republicată, privind autorizarea executării construcţiilor;

            Având în vedere atribuţiile Consiliilor Locale statuate prin art.20 şi 84 din Legea nr.69/1991 republicată;

            In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 republicată, privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă organizarea unei licitaţii publice în vederea închirierii, pentru amplasamentul propus pentru construirea unui spaţiu comercial provizoriu, în suprafaţă de 19,44 mp., ca urmare a închiderii parţiale a porticului blocului, existent în str.Vasile Lupu nr.86, bl.K1.

            Art.2 Preţul de pornire la licitaţie este de 106.300 lei/mp/lună, conform H.C.L.M.nr.296/16.12.1999 - anexa nr.8, preţ indexabil anual.

            Art.3 Primarul Municipiului Iaşi şi Serviciul de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            SECRETAR,

    cons.ing.Stefan Hanganu                                      cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

Nr.27

din 28 februarie 2000