Hotărârea nr. 259/2000

HOTĂRÂRE privind modificarea Statului de funcţii şi a Organigramei REGIEI AUTONOME DE TRANSPORT IN COMUN IASI

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea Statului de funcţii şi a Organigramei

REGIEI AUTONOME DE TRANSPORT IN COMUN IASI

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere memoriul înaintat de R.A.T.C.Iaşi, prin care solicită modificarea Statului de funcţii şi Organigrama R.A.T.C.Iaşi în cadrul numărului de personal aprobat prin H.C.L.nr.3/2000;

Având în vedere principalele atribuţii ale Consiliilor Locale, stabilite prin art.20 şi următoarele din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală, modificată şi completată;

In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală;

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se aprobă modificarea Statului de funcţii al personalului serviciilor Regiei Autonome de Transport în Comun Iaşi, în cadrul numărului de personal aprobat, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă modificarea Organigramei Regiei Autonome de Transport în Comun Iaşi, conform anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Prezenta hotărâre intră în vigoare cu data de 01.10.2000.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            SECRETAR,

    cons.ing.Antimir Daşu                                          cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.259

din 2 octombrie 2000