Hotărârea nr. 248/2000

HOTĂRÂRE privind achiziţionarea a două cămine cu destinaţie de locuinţe sociale

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind achiziţionarea a două cămine cu destinaţie de locuinţe sociale

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere Referatul de specialitate întocmit de Direcţia Patrimoniu prin care se propune achiziţionarea de către Consiliul Local a două cămine cu destinaţie de locuinţă din fondurile provenite din vânzarea spaţiilor comerciale;

            Având în vedere Legea nr.114/1996, modificată, cap.V;

            Având în vedere H.G.nr.505/1998 privind vânzarea spaţiilor comerciale din fondul de stat;

            In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 

            Art.1 Se aprobă, în principiu, achiziţionarea a două cămine, având fiecare câte o sută camere de locuit, din fondurile provenite din vânzarea spaţiilor comerciale.

            Art.2 Aceste imobile vor face parte din proprietatea privată a Consiliului Local Iaşi, vor avea destinaţie de locuinţe sociale şi nu vor putea fi cumpărate de locatari.

            Art.3 Primarul Municipiului Iaşi şi serviciile de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            SECRETAR,

       cons.ec.Petra Carp                                              cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

                                                               

 

 

 

 

 

 

 

Nr.248

din 25 septembrie 2000