Hotărârea nr. 243/2000

HOTĂRÂRE privind aprobare suplimentării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2000

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobare suplimentării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2000

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere prevederile art.8 din Legea nr.189/1998 privind finanţele publice locale, conform căruia veniturile bugetelor locale se formează şi din transferuri cu destinaţie specială de la bugetul de stat;

            Având în vedere prevederile art.4 lit.a din O.U.G.nr.162/1999, în baza căruia diferenţa stabilită între preţul local mai mare al gicaloriei şi preţul naţional de referinţă va fi subvenţionată din bugetul de stat;

            Având în vedere Referatul de specialitate al Direcţiei Economice înregistrat la nr.48993/12.09.2000;

            In baza art.28 şi 44 din Legea nr.69/1991 republicată a administraţiei publice locale;

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă suplimentarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2000, la venituri în sumă de 16.228.957 mii lei şi la cheltuieli în sumă de 16.228.957 mii lei.

            Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcţiei Economice şi Direcţiei Generale a Finanţelor Publice şi Controlului Financiar de Stat Iaşi pentru aducere la îndeplinire.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                        SECRETAR,

        cons.ec.Petra Carp                                                         cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

                                                               

 

 

 

 

 

 

 

Nr.243

din 25 septembrie 2000