Hotărârea nr. 242/2000

HOTĂRÂRE privind reglementarea comercializării produselor şi serviciilor de piaţă pe raza municipiului Iaşi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind reglementarea comercializării produselor şi serviciilor de piaţă pe raza municipiului Iaşi

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere Referatul de specialitate întocmit de Serviciul Privatizare şi Asistenţa Afacerilor, Serviciul Corp Control Primar şi Biroul Relaţii Internaţionale;

            Având în vedere prevederile art.17, alin.2 din Ordonanţa Guvernului nr.99 din 1 septembrie 2000 privind comercializarea de produse şi servicii de piaţă;

            Având în vedere  prevederile art.20, litera f. din Ordinul Ministerului Sănătăţii nr.331 din 1999 pentru aprobarea normelor de avizare sanitare a proiectelor obiectivelor şi de autorizarea sanitară a obiectivelor cu impact asupra sănătăţii publice;

            Având în vedere H.C.L.nr.163 din 9 august 1999 prin care se aprobă Planul Urbanistic General al Municipiului Iaşi;

            In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 modificată şi republicată în 1996 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Incepând cu data de 1 ianuarie 2001 se abrogă prevederile H.C.L.190/1998 cu privire la eliberarea Autorizaţiei de Funcţionare pentru agenţii economici care desfăşoară activităţile prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr.99 din 1.09.2000.

            Art.2 Pentru obţinerea autorizaţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare necesare funcţionării şi autorizării persoanelor fizice şi juridice (Autorizaţia Sanitară de Funcţionare, Autorizaţia de Mediu, Autorizaţia PSI), Serviciul Privatizare şi Asistenţa Afacerilor din cadrul Primăriei Municipiului Iaşi va elibera un aviz de principiu în termen de 48 de ore în conformitate cu prevederile Planului Urbanistic General - Secţiunea zonarea funcţională a municipiului Iaşi.

            Art.3 Taxa de autorizare este de 265.000 lei stabilită prin H.C.L.nr.296 din 1999, urmând a fi modificată anual în funcţie de legislaţia în vigoare (limitele minime şi maxime pentru anul 2000, prevăzute de Legea nr.27/1994 cu modificările ulterioare, sunt 250.000 lei respectiv 376.500 lei).

            Art.4 Pentru mediatizarea Ordonanţei Guvernului nr.99 din 2000 se alocă suma de 50.000.000 lei.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                        SECRETAR,

    cons.ec.Petra Carp                                                             cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

Nr.242

din 25 septembrie 2000