Hotărârea nr. 23/2000

HOTĂRÂRE privind aprobarea demolării imobilului din str.Tăietoarei nr.16A

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea demolării imobilului din str.Tăietoarei nr.16A

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere referatul înregistrat sub numărul 1445 din 28.01.2000, întocmit de Direcţia de Administrare a Fondului Imobiliar de Stat, însoţit de memoriul tehnic a imobilului situat în Iaşi, str.Tăietoarei nr.16A, prin care se propune motivat demolarea acestuia;

            Având în vedere art.11 lt.b din Legea nr.50/1991, privind autorizarea executării construcăţiilor coroborate cu dispoziţiile art.84 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală;

            In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE;

 

            Art. 1 Se aprobă demolarea imobilului proprietate de stat, situat în Iaşi, str.Tăietoarei nr.16A, deoarece prezintă pericol public de autodemolare, condiţionat de obţinerea documentaţiei prevăzute de legislaţia în vigoare.

            Art.2 Locatarii care ocupă în prezent clădirea cu contract de închiriere, vor fi recazaţi în imobilul din Iaşi, str.Tabacului nr.7.

            Locatarii ce urmează a fi recazaţi vor trebui să întrunească condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare privind atribuirea de locuinţe din fondul de stat.

            Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată D.A.F.I.S. şi CITADIN Iaşi, care vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

            Art.4 Autorizaţia de demolare va fi eliberată de Serviciile de specialitate ale Primăriei Municipiului Iaşi.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                        SECRETAR,

   cons.ing.Stefan Hanganu                                                   cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.23

din 28 februarie 2000