Hotărârea nr. 207/2000

HOTĂRÂRE privind aprobarea Organigramei şi a numărului de personal pentru "CITADIN"- Direcţia de Servicii Publice Municipale Iaşi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Organigramei şi a numărului de personal pentru “CITADIN”-

Direcţia de Servicii Publice Municipale Iaşi

 

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere “Raportul de specialitate” privind Organigrama cu numărul de personal întocmit de “CITADIN” - Direcţia de Servicii Publice Municipale Iaşi;

            Având în vedere art.20, alin.2, lit”d” din Legea administraţiei publice locale 69/1991;

            In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Cu data de 01.08.2000 se aprobă Organigrama şi numărul de personal al “CITADIN” - Direcţia de Servicii Publice Municipale Iaşi, conform anexei care face parte din prezenta hotărâre.

            Art.2 Prezenta hotărâre intră în vigoare cu data de 1 iulie 2000.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            SECRETAR,

  cons.arh.George Carapanu                                                 cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.207

din 31 iulie 2000