Hotărârea nr. 206/2000

HOTĂRÂRE privind stabilirea tarifului serviciului de salubrizare

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind stabilirea tarifului serviciului de salubrizare

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere necesitatea salubrizării municipiului Iaşi pentru asigurarea unui ambiental civilizat şi prevenirii îmbolnăvirii populaţiei;

            Având în vedere că Direcţia de Servicii Publice Municipale - serviciu public autofinanţat, prestează acest serviciu, de care beneficiază toată populaţia municipiului Iaşi, precum şi agenţii economici, unităţile bugetare;

            In conformitate cu art.28 din legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală;

            In conformitate cu prevederile Legii nr.32/1968 - lege privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Plata serviciului public de salubrizare se face în baza contractelor de prestări servicii încheiate cu deţinătorii cu orice titlu de bunuri imobile, tonete, chioşcuri, instalaţii de sucuri sau de îngheţată şi altele, persoane fizice sau juridice.

            Art.2 Contravaloarea serviciului se stabileşte pe baza unui tarif aprobat de PRIMARIA IASI.

            Art.3 Tarifele aprobate vor fi facturate în suma fixa pentru persoane fizice/lună şi în m3 pentru agenţi economici/lună.

            Art.4 Plata tarifului se face lunar, dar nu mai târziu de ultima zi a fiecărei luni, pentru luna precedentă.

            Art.5 Neîncheierea contractului şi nerespectarea clauzelor contractuale pentru salubrizare la termenul stabilit,  prin prezenta hotărâre, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă contavenţională în sumă de 2.200.000 lei.

            Amenda se va aplica atât persoanelor fizice, cât şi persoanelor juridice (administratori sau directori agenţi economici) şi asociaţiilor de locatari (proprietari).

            Art.6 Sumele rezultate din încasarea tarifului de salubritate vor avea afectaţie specială, fiind destinată salubrizării municipiului Iaşi;

            Art.7 Veteranii de război, văduvele veteranilor de război, deţinuţii politici şi persoanele nevăzătoare sunt scutite de 50% din valoarea tarifului de salubrizare, urmând ca diferenţa de 50% fie suportată de către Consiliul Local al Municipiului Iaşi

            Art.8 Prezenta hotărâre se comunică:

- Primarului Municipiului Iaşi

- Prefectului Judeţului Iaşi

- Direcţiei de Servicii Publice Municipale

- Direcţiei Economice

            Art.9 Prezenta hotărâre va fi publicată în mass - media.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            SECRETAR,

   cons.arh.George Carapanu                                    cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

Nr.206

din 31 iulie 2000