Hotărârea nr. 20/2000

HOTĂRÂRE privind asocierea Consiliului Local Iaşi cu Compania ?ROMSIT?S.A. în vederea finalizării şi exploatării spaţiului comercial situat în Pasaj A.Panu nr.1B/2B - Pivniţele Grigore Ureche

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind asocierea Consiliului Local Iaşi cu Compania “ROMSIT”S.A. în vederea finalizării şi exploatării spaţiului comercial situat în Pasaj A.Panu nr.1B/2B - Pivniţele Grigore Ureche

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere referatul nr.2551/17.02.2000 al Direcţiei de Administrare a Fondului Imobiliar de Stat;

            Având în vedere solicitarea Companiei “ROMSIT”S.A. înregistrată sub nr.1797/07.02.2000;

            In conformitate cu prevederile art.28 al Legii nr.69/1991 republicată, privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă asocierea Consiliului Local al Municipiului Iaşi cu Compania “ROMSIT”S.A. în vederea finalizării şi exploatării spaţiului comercial situat în Iaşi, Pasaj A.Panu nr.1B/2B - Pivniţele Grigore Ureche.

            Art.2 Perfectarea contractului de asociere se va face în următoarele condiţii:

- prezentarea unui plan de investiţii pentru amenajare în valoare de ____$(prevăzut în contractul de asociere);

- exploatarea obiectivului cu destinaţia de restaurant;

- executarea lucrărilor în termen de 4(patru) luni de la data obţinerii autorizaţiei de construcţie, în termen de 3 luni şi finalizarea lucrării în 4 luni;

- contractul de asociere se va derula pe o perioadă de graţie care va fi stabilită funcţie de valoarea finală a investiţiei corelată cu tarifele practicate de Consiliul Local Iaşi la închirierea spaţiilor comerciale (pentru zona de amplasament şi activitatea desfăşurată în spaţiu);

- după expirarea termenului contractului de asociere, timp în care se va urmări compensarea valorii investiţiei cu echivalentul chiriei reactualizată, investiţia va intra în patrimoniul Primăriei Municipiului Iaşi urmând ca prelungirea relaţiilor contractuale se facă prin închiriere;

- toate lucrările executate de Primărie Iaşi vor fi preluate de investitor pe bază de proces verbal;

- lucrările ce se vor executa vor fi urmărite şi inventariate de un reprezentant al Primăriei Iaşi care va avea în vedere respectarea planului de investiţii.

            Art.3 Se împuterniceşte Primarul Municipiului Iaşi pentru a negocia clauzele contractului de asociere, ce va fi validat de către Consiliul Local al Municipiului Iaşi.

            Art.4 Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcţiei de Administrare a Fondului Imobiliar de Stat, Serviciului Investiţii şi CompanieiRomsitS.A.

           

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            SECRETAR,

    cons.ing.Stefan Hanganu                                      cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

Nr.20

din 28 februarie 2000