Hotărârea nr. 197/2000

H O T Ă R Â R E privind organizarea şi efectuarea autorizată a transportului public urban de persoane în regim de TAXI în municipiul Iaşi

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL                                                                                               

 

 

H O T Ă R Â R E

privind organizarea şi efectuarea autorizată a transportului

public urban de persoane, în regim de TAXI

în municipiul Iaşi

 

 

            Consiliul local municipal Iaşi;

            Avînd în vedere necesitatea reglementării unitare a activităţii de transport public urban de persoane, în regim de TAXI, în municipiul Iaşi;

            Avînd în vedere dispoziţiile O.G. nr.44/1997 privind transporturile publice, Ordinul nr.527/1997 al Ministerului Transporturilor privind aprobarea Normelor de organizare şi efectuare a transporturilor rutiere, Decret 328/1968, modificat şi completat privind circulaţia pe domeniile publice, H.C.L. nr.29/1998 - modificată şi completată, privind organizarea circulaţiei rutiere în municipiul Iaşi şi Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală.

            În temeiul art.46 din O.G. nr.44/1977 privind transporturile publice şi art.28 din Legea nr.69/1991, modificată şi completată privind administraţia publică locală;

 

H O T Ă R Ă Ş T E:

 

            Art.1. Transportul public urban, în regim de TAXI, se desfăşoară cu autovehiculele omologate în acest sens şi cu aparat de taxat aflat în funcţiune pe toată durata transportului. Derularea acestui tip de transport se face fără listă de pasageri sau comandă de transport, taxareacându—se strict pe baza aparatului de taxare.

            Art.2. Cursele se pot derula:

            a) în interiorul localităţii unde autovehiculul are parcarea (conform certificatului de înmatriculare);

            b) interurban;

            c) internaţional.

            La cursele de tip a), transportul se desfăşoaconform prezentei hotărâri.

            În cazul curselor de tip b), transportul se desfăşoape bază de licenţă de transport şi licenţă de execuţie pentru transport naţional.

            În cazul curselor de tip c) transportul se desfăşoape bază de licenţă de transport şi licenţă de execuţie pentru transport internaţional.

            Tipul b) şi c) de licenţe sunt eliberate de către Autoritatea Rutieră Română.

            Art.3. Transportul public urban de persoane, în regim de TAXI, se poate desfăşura cu autovehicule omologate care deţin autorizaţie de execuţie pentru vehicul eliberată de către Primăria municipiului Iaşi - Direcţia tehnică - Serviciul de gospodărie comunală.

            Art.4. Autorizaţia de execuţie pentru vehicul se emite nominal, pentru fiecare autovehicul agrementat conform prezentei hotărâri şi este netransmisibilă.

            Modelul autorizaţiei de execuţie pentru vehicul, pentru transport public urban de persoane, în regim de TAXI, este prezentat în anexă.

            Documentele care stau la baza emiterii autorizaţiei de execuţie pentru vehicul, sunt următoarele:

            - cartea de identitate sau certificatul de înmatriculare din care să rezulte caracteristicile constructive ale vehiculului;

            - talonul anexă la certificatul de înmatriculare, cu inspecţia tehnică valabilă (la şase luni);

- certificatul eliberat de Registrul Auto Român - în vederea executării activităţii de transport persoane (taximetrie);

            - atestare profesională a conducătorului auto, pentru conducere taximetru;

            - autorizaţia legală pentru efectuarea activităţii de transport de persoane (taximetrie) de către  transportator (persoane fizice sau juridice).

            Art.5. Autovehiculul pentru care se poate emite autorizaţie de execuţie trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

            - să fie vopsit în culorile galben/negru, cu delimitare între culori printr-o bandă tip şah. Pentru respectarea acestei condiţii, termenul limită este 31 decembrie 2000.

            - să aibă pe latura din dreapta cel puţin două uşi;

            - să fie prevăzut cu aparat de taxat, iluminat şi dispus la loc vizibil, care să afişeze numărul de kilometri, treptele de tarif pe kilometru şi suma totală de plată. Aparatul va fi etalonat şi sigilat conform reglementărilor Institutului Naţional de Metrologie;

            - să fie echipat cu casetă de culoare albă, fixată rigid, transversal pe acoperiş, iluminată din interior de un bec cu putere maximă de 30W, având numai inscripţia TAXI, pe pereţii din faţă şi spate, (se poate monta, suplimentar şi separat, o altă casetă, ce va fi aprobată de instituţiile abilitate);

- în interiorul autovehicululuiaibă o etichetă amplasată, la loc vizibil, inscripţionată cu denumirea şi sediul transportatorului autorizat, numele şi prenumele conducătorului auto, precum şi numărul de ordine (cod) al acestuia stabilit de agentul economic;

            - să deţină certificat eliberat de Registrul Auto Român, pentru activitatea de taximetrie;

            - să deţină inspecţia tehnică în termen de valabilitate ( la şase luni);

            - să fie inscripţionate cu denumirea şi însemnele transportatorului, al asociaţiei de transportatori sau al agentului economic ce asigură servicii conexe transportului de persoane, în regim TAXI (Dispecerat).

            Art.6. În cadrul Serviciului de gospodărie comunală se va deschide un registru de evidenţă, care va cuprinde informaţii despre toate vehiculele ce efectuează transport public, în regim de TAXI, despre proprietarii acestora precum şi despre conducătorii auto atestaţi.

Datele înscrise vor fi:

            - numărul de înnmatriculare;

            - marca, tipul şi anul de fabricaţie;

            - data de expirare a verificării auto periodice;

            - caracteristici constructive (nr de locuri);

            - operatorul de transport (proprietar) - persoană fizică sau juridică;

            - date de identificare ale operatorului de transport şi/sau asociaţie de transportatori;

- certificat de omologare a autovehiculului pentru transport persoane eliberat de Registrul Auto Român;

- date de identificare a conducătorului auto atestat profesional pentru transport persoane în regin de TAXI;

- date de identificare ale societăţii comerciale ce asigură servicii conexe (Dispecerat).

            Informaţiile vor fi păstrate şi pe suport magnetic

            Art.7. Utilizarea de către o altă persoană fizică sau juridică a autorizaţiei de execuţie pentru vehicul nu este permisă. Autorizaţia de execuţie pentru vehiculdreptul efectuării de transport în regim de TAXI numai operatorului de transport şi conducătorilor auto atestaţi.

            Art.8. Prestarea de servicii conexe transportului de persoane (dispecerat), în regim de TAXI, de către agenţi economici, pentru transportatori (persoane fizice sau juridice), fără ca aceştia să respecte prezenta hotărâre, atrage după sine anularea autorizaţiei de funcţionare a acestora (atît prestatorilor cît  şi transportatorilor).

            Art.9. Retragerea autorizaţiei de execuţie pentru vehicul de către Serviciul de gospodărie comunală se poate face în următoarele cazuri:

            - încetarea activităţii ca operator de transport;

            - nu sunt respectate condiţiile impuse la eliberarea acesteia;

            - reclamaţii repetate ale publicului călător privind calitatea serviciilor prestate, constatate şi sesizate în scris de către Serviciul de gospodărie comunală transportatorului şi neremediate în termenul prevăzut;

            - pierderea temporară sau definitivă a condiţiilor tehnice legale ale autovehicului;

            Art.10. În cazul retragerii autorizaţiei pentru vehicul, operatorul de transport va fi înştiinţat de Serviciul gospodărie comunală cu 10 zile înainte de aplicare efectivă a acestei măsuri.

            Operatorul de transport poate contesta măsura suspendării în termen de 15 zile de la comunicare, la emitent - Serviciul de gospodărie comunală.

            Art.11. Autorizaţia de execuţie pentru vehicul se poate restitui dacă operatorul de transport face dovada că au fost înlăturate cauzele care au condus la retragerea acesteia, cu plata tarifelor aferente.

            Art.12. Pierderea, deteriorarea sau sustragerea autorizaţiei de vehicul se comunică de către operatorul de transport la Serviciul de gospodărie comunală, în termen de 15 zile de la data constatării, aceasta înlocuindu-se cu o nouă autorizaţie, cu plata tarifelor aferente.

            Art.13. Durata de valabilitate a autorizaţiei pentru vehicul este de un an calendaristic. Se pot emite autorizaţii şi pentru o perioadă limitată de timp, dar nu mai puţin de 3 (trei) luni calendaristice (un trimestru).

            Art.14. Pentru eliberarea autorizaţiei de execuţie pentru vehicul ce desfăşoară activitatea de transport, în regim TAXI, - taxa stabilită este de 84.000 lei/auto/trimestru.

Plata taxei se face în primele 10 (zece) zile lucrătoare ale trimestrului. În cazul în care această taxă nu este achitată la termenul stabilit, se percepe o penalizare de 0,4% pe zi întârziere, la valoarea taxei.

            Eliberarea unui dublicat se face în urma achitării taxei duble (2 x taxa). Eliberarea autorizaţiei ocazionate de reţinerea acesteia, la prima reţinere se face în urma achitării a 2 x taxa iar la următoarea reţinere de 5 x taxa.

            Prezentele taxe se indexează anual.

            Art.15. Constituie contravenţii următoarele fapte:

a)   executarea de transport persoane, în regim TAXI, fără autorizaţie de execuţie pentru vehicul, şi/sau cu autorizaţie nevizată trimestrial, expirată, suspendată sau anulată (la data constatării).

-     amendă de la 3.200.000 ÷ 4.000.000 lei

 

            b) executarea transportului public de persoane, în regim de TAXI,cu autovehicul la care inspecţia tehnică periodică are termenul de valabilitate expirat mai mult de 30 zile.

            - amendă de la 800.000 ÷ 1.200.000 lei

            c) efectuarea de transport de persoane fără funcţionarea aparatului de taxat sau cu aparatul de taxat fără respectarea normelor metrologice, (etalonare, verificare, sigilare).

            - amendă de la 800.000 ÷ 1.200.000 lei

            Art.16. Contravenţiile prevăzute în prezenta hotărâre sunt supuse prevederilor Legii nr.32/1968, privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor.

            Art.17. Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor prevăzute în prezenta hotărâre se face de către:

-     funcţionari publici, delegaţi ai Primăriei municipiului Iaşi;

-     ofiţerii şi subofiţerii de Poliţie;

-     împuterniciţi ai Primarului municipiului Iaşi.

            Art.18. Se abrogă art.17 şi 18 din H.C.L. 29/1998, privind organizarea circulaţiei rutiere din municipiul Iaşi.

            Art.19. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 august 2000.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR,

  cons.arh.George Carapanu                                   cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

Nr.197

din 31 iulie 2000