Hotărârea nr. 187/2000

HOTĂRÂRE privind aprobarea încredinţării directe a execuţiei obiectivului de investiţii "Alimentare cu apă din pânza freatică a Strandului Municipiului Iaşi? către D.S.P.M."CITADIN" Iaşi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea încredinţării directe a execuţiei obiectivului de investiţii

Alimentare cu apă din pânza freatică a Strandului Municipiului Iaşi

către D.S.P.M.”CITADIN” Iaşi

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere referatul de specialitate al Serviciului de investiţii din cadrul Direcţiei tehnice;

            Având în vedere prevederile Legii nr.189/1998 privind finanţele publice şi Ordinul 784/34/N/1998;

            Având în vedere principalele atribuţii ale Consiliilor locale statuate prin dispoziţiile art.21 alin.1 din legea nr.69/1991 a administraţiei publice locale;

            In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă încredinţarea directă a execuţiei obiectivului de investiţiiAlimentare cu apă din pânza freatică a Strandului Municipiului Iaşicătre D.S.P.M.”CITADIN” Iaşi.

            Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată celor interesaţi prin grija Secretariatului Tehnic al Consiliului Local Municipal Iaşi.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            SECRETAR,

   cons.arh.George Carapanu                                    cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.187

din 31 iulie 2000