Hotărârea nr. 186/2000

HOTĂRÂRE privind aprobarea studiului de fezabilitate la obiectivul de investiţii "Alimentare cu apă din pânza freatică a Strandului Municipiului Iaşi"

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea studiului de fezabilitate la obiectivul de investiţii

 “Alimentare cu apă din pânza freatică a Strandului Municipiului Iaşi”

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere referatul de specialitate al Serviciului de investiţii din cadrul Direcţiei tehnice;

            Având în vedere prevederile Legii nr.189/1998 privind finanţele publice şi Ordinul 784/34/N/1998;

            Având în vedere principalele atribuţii ale Consiliilor locale statuate prin dispoziţiile art.21 alin.1 din Legea nr.69/1991 a administraţiei publice locale;

            In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă studiul de fezabilitate în valoare de 1.488.500 mii lei ce cuprinde principalii indicatori tehnico - economici pentru obiectivul de investiţiiAlimentare cu apă din pânza freatică a Strandului Municipiului Iaşi” conform anexei 1.

            Art.2Finanţarea obiectivelor de investiţii prevăzute la art.1 se face din fonduri legal constituite cu această destinaţie conform listei de investiţii aprobată.

            Art.3Prezenta hotărâre va fi comunicată celor interesaţi prin grija Secretariatului Tehnic al Consiliului Local Municipal Iaşi.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                        SECRETAR,

   cons.arh.George Carapanu                                                cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.186

din 31 iulie 2000