Hotărârea nr. 181/2000

HOTĂRÂRE privind aprobare obiectivului de investiţii "CANALIZARE STR.OBREJA" şi încredinţarea directă a execuţiei

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobare obiectivului de investiţii

CANALIZARE STR.OBREJA”

şi încredinţarea directă a execuţiei

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere referatul de specialitate nr.37849/05.07.2000 al Serviciului Investiţii din cadrul Direcţiei Tehnice;

            Având în vedere prevederile Legii nr.189/1998 privind finanţele publice şi ale Ordinului nr.784/34/N1998 al M.F. + M.L.P.A.T.;

            Având în vedere principalele atribuţii ale Consiliilor locale statuate prin dispoziţiile art.21 alin.1 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală;

            In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă execuţia obiectivului de investiţii constând în lucrări de canalizare pentru str.Obreja, având indicatorii tehnico-economici după cum urmează:

a) Diametrul şi materialul tubulaturii : 300 mm - beton;

b) Lungimea canalizării : 170 m;

c) Valoarea lucrării : 290.000.000 lei.

            Art.2 Se aprobă încredinţarea directă a execuţiei obiectivului de investiţii de la art.1 către D.S.P.M. “Citadin” a Primăriei Municipiului Iaşi.

            Art.3 Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzute la art.1 va fi făcută din fonduri legal constituite cu această destinaţie conform listei de investiţii aprobată.

            Art.4 Prezenta hotărâre  va fi comunicată celor interesaţi prin grija Secretariatului Consiliului Local.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            SECRETAR,

  cons.arh.George Carapanu                                                 cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.181

din 31 iulie 2000