Hotărârea nr. 179/2000

HOTĂRÂRE privind aprobarea studiului de fezabilitate la obiectivul de investiţii "Modernizarea Pieţei Agroalimentare Dacia - ansamblul IVG" din Municipiul Iaşi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea studiului de fezabilitate la obiectivul de investiţii

 “Modernizarea Pieţei Agroalimentare Dacia - ansamblul IVG” din Municipiul Iaşi

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere referatul de specialitate al Serviciului de investiţii din cadrul Direcţiei Tehnice;

            Având în vedere prevederile Legii nr.189/1998 privind finanţele publice şi Ordinul 784/34/N/1998;

            Având în vedere principalele atribuţii ale Consiliilor locale statuate prin dispoziţiile art.21 alin.1 din Legea nr.69/1991 a administraţiei publice locale;

            In temeiul art.29 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă studiul de fezabilitate ce cuprinde principalii indicatorii tehnico - economici pentru obiectivul de investiţiiModernizare Piaţa Agroalimentară Dacia - ansamblul IV” din Municipiul Iaşi, conform anexei 1.

            Art.2 Finanţarea obiectivelor de investiţii prevăzute la art.1 se face din fonduri legal constituite cu această destinaţie conform listei de investiţii aprobată.

            Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată celor interesaţi prin grija Secretariatului Tehnic al Consiliului Local Municipal.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            SECRETAR,

cons.arh.George Carapanu                                       cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.179

din 31 iulie 2000