Hotărârea nr. 177/2000

HOTĂRÂRE privind constituirea Comisiei privind aprobarea vânzării unor locuinţe din fondul locativ de stat către actualii chiriaşi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind constituirea Comisiei privind aprobarea vânzării unor locuinţe din fondul locativ de stat către actualii chiriaşi

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere Hotărârea nr.11/27.01.1997 a Consiliului Local, prin care fondul locativ de stat a trecut în administrarea Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere referatul de specialitate nr.12651 din 30.06.2000 întocmit de Direcţia de administrare a fondului imobiliar de stat;

            Având în vedere cererile chiriaşilor care solicită cumpărarea locuinţelor pe car le deţin cu contract de închiriere, încheiat anterior intrării în vigoare a Legii nr.112/1995 şi care nu au fost revendicate de către foştii chiriaşi proprietari, sau deşi au fost revendicat în condiţiile legii nr.112/1995 s-au aprobat despăgubiri;

            Având în vedere prevedeirle Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a Legii nr.112/1995;

            Având în vedere prevederile art.28 din legea nr.69/1991, lege privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă constituirea comisiei privind aprobarea vânzării unor locuinţe din fondul locativ de stat către actualii chiriaşi în conformitate cu Legea nr.112/1995, în componenţa specificată în Anexa nr.1.

            Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată D.A.F.I.S., care va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            SECRETAR,

  cons.arh.George Carapanu                                                 cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.177

din 31 iulie 2000

 

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

ANEXA 1

 

Se constituie Comisia privind aprobarea vânzării unor locuinţe din fondul locativ de stat către actualii chiriaşi în următoarea componenţă

 

1. prof.univ.Vasile Munteanu                 - preşedinte

2. ec.Vasile Dumitriu                                         - vicepreşedinte (locţiitor preşedinte)

3. ing.Mihai Giubernea                          - membru

4. cons.jr.Mariana Malaimare               - membru

5. cons.jr.Liliana Benţa                                     - membru

6. ing.Radu Onofrei                                          - membru

7. ing.Letiţia Palaga                                           - membru

8. ing.Cristina Huţanu                                        - membru

9. Daniel Todirică                                             - membru

10. Mihaela Mircea                                          - membru

11. cons.jr.Lăcrămioara Vernică                       - membru

12.un reprezentat al Notarilor Publici     - membru

13.un reprezentant de la Direcţia Generală a Finanţelor Publice - membru