Hotărârea nr. 172/2000

HOTĂRÂRE privind modificarea H.C.L.nr.139/17.08.1998 referitor la componenţa comisiei Consiliului Local de propuneri repartizări spaţii cu altă destinaţie decât locuinţă pentru organizaţii neguvernamentale non profit şi partide politice

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea H.C.L.nr.139/17.08.1998 referitor la componenţa comisiei Consiliului Local de propuneri repartizări spaţii cu altă destinaţie decât locuinţă pentru organizaţii neguvernamentale, non profit şi partide politice

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere referatul nr.12546/29.06.2000 al Direcţiei de Administrare a Fondului Imobiliar de Stat;

            In conformitate cu prevederile Legii nr.69/1991, privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se modifică H.C.L.nr.139/17.08.1998, după cum urmează;

            Componenţa Comisiei ce propune repartizarea spaţiilor cu altă destinaţie decât locuinţă către organizaţii neguvernamentale, non profit şi partide politice este următoarea:

1. Prof.univ.Vasile Munteanu                            - preşedinte

2. ing.Mihai Giubernea                                      - vicepreşedinte

3. Cons.jr.Lăcrămioara Vernică                                    - membru

4. Consilier municipal Carp Petra                                  - membru

5 Consilier municipal      Danale Vasile Spiridon             - membru

6. Consilier municipal Daşu Antimir                               - membru

7. Consilier municipal Mititiuc Mihai                  - membru

8. Consilier municipal Grecu Vasile                               - membru

9. Consilier municipal Condurache Valeriu                     - membru

Secretariat comisie:

1. Ing.Iogen Gînju

2. Ref.Viorica Irimiea

            Art.2 Prezenta hotărâre se va comunica la D.A.F.I.S. şi celor interesaţi.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            SECRETAR,

  cons.arh.George Carapanu                                                 cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.172

din 31 iulie 2000