Hotărârea nr. 169/2000

HOTĂRÂRE privind proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2000 al Regiei Autonome de Transport în Comun Iaşi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2000 al

Regiei Autonome de Transport în Comun Iaşi

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere adresa R.A.T.C.Iaşi cu nr.9200/6.07.2000 înregistrată sub nr.38401/2000 prin care se solicită aprobarea proiectului de buget de venituri şi cheltuieli pe anul 2000;

            Având în vedere prevederile Legii nr.189/1998, Legea nr.72/1996 privind finanţele publice, a Legii nr.27/1998 privind impozitele şi taxele locale şi a dispoziţiile art.20 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală;

            Având în vedere prevederile Legii contabilităţii nr.82/1991, actualizată şi modificată prin O.G.nr.22/1996;

            In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă Proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome de Transport în Comun Iaşi, pe anul 2000, la venituri în sumă de 184.800 milioane lei şi la cheltuieli în sumă de 184.700 milioane lei.

            Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli la activitatea de producţie pe anul 2000, astfel :

a) la venituri în sumă de _________________________183.750 milioane lei

- subvenţii bugetul local __________________________30.000 milioane lei

- venit din activitatea proprie _____________________138.770 milioane lei

b) la cheltuieli în sumă de _______________________ 183.700 milioane lei

            Art.2 Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2000, pentru activitatea financiară, astfel :

a) la venituri în sumă de _________________________100  milioane lei

b) la cheltuieli în sumă de ________________________100 milioane lei

            Art.3 Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2000, pentru activitatea excepţională, astfel :

a) la venituri în sumă de _________________________950 milioane lei

b) la cheltuieli în sumă de ________________________900 milioane lei

b-1) transferuri de la bugetul local pentru investiţii executate în anul 1999 şi rămase nedecontate în anul 2000___________________________________340,4 milioane lei

b-2) transferuri de la bugetul local pentru investiţii executate în anul 2000______14.695,6 milioane lei

b-3) fonduri din rezerva bugetară de 5 miliarde lei - refacere Cale rulare Bd.Alexandru cel Bun

            Art.4 Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Locale, Direcţiei Economice şi Regiei Autonome de Transport în Comun Iaşi.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            SECRETAR,

cons.arh.George Carapanu                                       cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

Nr.169

din 31 iulie 2000