Hotărârea nr. 162/2000

HOTĂRÂRE privind schimbul de terenuri din Iaşi - str.Başotă nr.2 în suprafaţă de 16 60 mp. proprietatea S.C."INDIANA" S.R.L. (delimitat de punctele 1 1' 5' 5) cu terenul în suprafaţă de 16 60 mp. aflat în administrarea operativă a Consiliului Local Municipal Iaşi situat în imediata vecinătate (delimitat de punctele 5' 4 4' 5'')

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind schimbul de terenuri din Iaşi - str.Başotă nr.2, în suprafaţă de 16,60 mp. proprietatea S.C.”INDIANA”S.R.L. (delimitat de punctele 1, 1’, 5’, 5), cu terenul în suprafaţă de 16,60 mp. aflat în administrarea operativă a Consiliului Local Municipal Iaşi, situat în imediata vecinătate (delimitat de punctele 5’, 4, 4’, 5’’)

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere procesul - verbal încheiat în data de 26.05.2000 în cadrul şedinţei Comisiei de Disciplină în Construcţii şi Amenajarea Teritoriului;

            Având în vedere referatul de specialitate întocmit de Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Cadastru Funciar;

            Având în vedere H.C.L.M.nr.263/18.11.1999 privind schimbul de terenuri aprobat de Consiliul Local Municipal;

            Având în vedere prevederile art.20 şi 84 din Legea nr.69/1991 - republicată;

            In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 republicată privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă schimbul de terenuri, astfel :

- terenul în suprafaţă de 16,60 mp. situat în Str.Başotă nr.2, delimitat de punctele 1, 1’, 5, 5’, proprietatea S.C.”INDIANA”S.R.L., conform H.C.L.M.nr.263/18.11.1999, devine proprietatea Consiliului Local Municipal Iaşi, iar terenul în suprafaţă de 16,60 mp. delimitat de punctele 5’, 5’’, 4’, 4, aflat în administrarea operativă a Consiliului Local Municipal Iaşi, devine proprietatea S.C.”INDIANA”S.R.L.

            Suprafeţele pentru care se efectuează schimbul de terenuri fiind învecinate, sunt echivalente valoric.

            Art.2 Cheltuielile privind perfectarea schimbului de terenuri în formă autentică vor fi suportate de S.C.”INDIANA “ S.R.L.

            Art.3 Primarul Municipiului Iaşi şi serviciile de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            SECRETAR,

 cons.arh.George Carapanu                                     cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

Nr.162

din 31 iulie 2000