Hotărârea nr. 160/2000

HOTĂRÂRE privind concesionarea directă a terenului în suprafaţă de 150 mp. aflat în administrarea operativă a Consiliului Local Municipal Iaşi situat în Bd.Dacia nr.34 lateral bloc SC 10 pentru construire în vederea extinderii spaţiului de producţie existent şi însuşirea raportului de expertiză tehnică de evaluare a terenului

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind concesionarea directă a terenului în suprafaţă de 150 mp., aflat în administrarea operativă a Consiliului Local Municipal Iaşi, situat în Bd.Dacia nr.34, lateral bloc SC 10, pentru construire în vederea extinderii spaţiului de producţie existent şi însuşirea raportului de expertiză tehnică de evaluare a terenului

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere cererea înregistrată sub nr. 2250/13.01.2000 prin care S.C. NIKY SRL solicită concesionarea unei suprafeţe de 150 mp teren aflat în administrarea Consiliului Local al Municipiului Iaşi situat în Bd. Dacia nr. 34, bl. SC 10, în vederea extinderii spaţiului deţinut de societate;

Având în vedere Certificatul de Urbanism eliberat sub nr. 2548/1.11.1999 şi referatul de specialitate întocmit de Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Cadastru Funciar;

            Având în vedere prevederile art.10 şi art.14 din Legea nr.50/1991 republicată privind autorizarea executării construcţiilor;

            Având în vedere raportul de expertiză tehnică de evaluare a terenului, în suprafaţă de 150 mp. situat în Bd.Dacia nr.34 - lateral Bl.SC 10;

            In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 republicată, privind administraţia publică locală;

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă concesionarea directă a terenului aflat în administrarea operativă  a Consiliului Local Municipal Iaşi, în suprafaţă de 150 mp., situat în Bd.Dacia nr.34, lateral Bloc SC 10, pentru construire în vederea extinderii spaţiului de producţie existent.

            Art.2 Se însuşeşte raportul de expertiză tehnică de evaluare a terenului în suprafaţă de 150 mp., situat în Bd.Dacia nr.34 - lateral Bl.SC 10, astfel că valoarea terenului este de 1.425.496 lei/mp. respectiv 213.824.400 lei, pentru suprafaţa de 150 mp.

            Art.3 Preţul concesiunii este de 57019,84 lei/mp., respectiv 8.552.976 lei/an, pentru suprafaţa de 150 mp.

            Redevenţa valorică se va modifica anual, prin aplicarea indicilor de indexare stabiliţi prin HCLM.

            Art.4 Primarul Municipiului Iaşi şi Serviciile de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            SECRETAR,

   cons.arh.George Carapanu                                    cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

Nr.160

din 31 iulie 2000