Hotărârea nr. 15/2000

HOTĂRÂRE privind modificarea tarifului de călătorie pe mijloacele de transport în comun ale R.A.T.C.Iaşi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea tarifului de călătorie pe mijloacele de transport în comun ale R.A.T.C.Iaşi

 

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere memoriul cu nr.844/19.01.2000 înaintat de R.A.T.C.Iaşi, înregistrat cu nr.3227/19.01.2000, prin care se solicită stabilirea tarifului la transportul public în comun de călători în municipiul Iaşi, în vederea menţinerii funcţionării normale serviciului public de transport în comun de persoane;

            Având în vedere prevederile H.C.L.nr.166 din 28.09.1998 privind aprobarea caietului de sarcini privind efectuarea transportului de persoane prin curse regulate a mijloacelor de transport în comun în municipiul Iaşi şi comunele suburbane;

            Având în vedere prevederile H.C.L.nr.176 din 28.09.1998 privind aprobarea Normelor de organizare şi efectuare a transportului de persoane prin curse regulate cu mijloace de transport în comun pe teritoriul municipiului Iaşi;

            Având în vedere dispoziţiile O.G.nr.97/1999 privind garantarea furnizării de serivicii publice în transporturi, ale O.G.nr.19/1997 privind transporturile rutiere modificată şi completată prin Legea nr. 197/04.10.1998 privind abilitarea consiliilor locale de a stabili tarifele şi condiţiile tarifare speciale pentru unele categorii de persoane fizice sau juridice;

            Având în vedere dispoziţiile art.1 din Legea nr.69/1991 a administraţiei publice locale privind autonomia locală şi principalele atribuţii ale consiliilor locale;

            In temeiul art.28 din legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Stabileşte începând cu data de 1 februarie 2000, tariful de 2.500 lei/călătorie la transportul public, în comun de călători în municipiul Iaşi.

            Cu aceeaşi dată, abonamentele eliberate pentru transportul public, în comun de călători în municipiul Iaşi, vor avea o reducere în procent de 25% din tariful călătoriei (conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezentă hotărâre).

            Art.2 Condiţiile de exploatare, de transport, de tarifare, de continuitate şi de calitate sunt stabilite prin contract, conform legii.

            Art.3 Regia Autonomă de Transport în Comun Iaşi şi Consiliul Local Municipal Iaşi vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            SECRETAR,

            Petru Focşa                                                    cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

Nr.15

din 31 ianuarie 2000