Hotărârea nr. 143/2000

HOTĂRÂRE privind aprobarea Bilanţului contabil pe anul 1999 al Regiei Autonome de Termoficare Iaşi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Bilanţului contabil pe anul 1999 al Regiei Autonome de Termoficare Iaşi

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere principalele atribuţii ale Consiliilor Locale statuate prin dispoziţiile art.20 din Legea nr.69/1991 a administraţiei publice locale, cu privire la exercitarea drepturilor prezentate de lege privind regiile autonome pe care le-a înfiinţat;

            Având în vedere referatul de specialitate al Direcţiei Economice privind Bilanţul contabil al R.A.T.Iaşi pe anul 1999;

            Având în vedere Expunerea de motive privind aprobarea Bilanţului contabil pe anul 1999 al R.A.T.Iaşi;

            Având în vedere prevederile legii contabilităţii nr.82/1991, actualizată şi modificată prin O.G.nr.22/1996;

            In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă BILANTUL CONTABIL PE ANUL 1999 al Regiei Autonome de Termoficare Iaşi.

            Art.2 Direcţia Economică şi Regia Autonomă de Termoficare Iaşi vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            SECRETAR,

cons.dr.Petru Scripcariu                                           cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.143

din 2 iunie 2000