Hotărârea nr. 14/2000

HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea Hotărârii nr.49/29.03.1999 privind acordarea unor facilităţi la plata abonamentelor pe mijloacele de transport în comun

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind modificarea şi completarea Hotărârii nr.49/29.03.1999 privind acordarea unor facilităţi la plata abonamentelor pe mijloacele de transport în comun

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere memoriul înaintat cu nr.474/12 ianuarie 2000 de către R.A.T.C.Iaşi, înregistrat sub nr.3.231/19.01.2000, privind necesitatea acordării subvenţiei pentru acoperirea gratuităţilor, a cheltuielilor materiale şi a taxei TVA, pentru asigurarea funcţionării normale a serviciului de transport public în comun de călători;

            Având în vedere Normele metodologice nr.46260/20.XII.1993 a Ministerului Finanţelor - Departament Buget de stat şi a Datoriei Publice, privind asigurarea funcţionării activităţii de transport în urban, în comun de călători, începând cu anul 1994, ale H.G.nr.179/1993 cu privire la stabilirea  preţurilor şi tarifelor la unele produse şi servicii prestate populaţiei în condiţiile eliminării subvenţiilor de la bugetul de stat, ale Legii nr.88/1999 pentru aprobarea O.G.nr.7/1998 privind preţurile şi tarifele produselor şi serviciilor care se execută sau se prestează în ţară în cadrul activităţilor cu caracter de monopol natural; al celor supuse prin lege unui regim special sau al regiilor autonome care se stabilesc cu avizul Oficiului Concurenţei; dispoziţiile Legii nr.44/1994 privind veteranii de război, a Legii nr.42/1990 privind cinstirea eroilor martiri ai Revoluţiei din Decembrie 1989, a Decretului Lege nr.118/1990 privind foştii deţinuţi politici, a Legii nr.4/1995 privind donatorii de sânge, utilizarea terapeutică a sângelui uman şi organizarea transfuzională în România şi Legea nr.84/1995 a învăţământului şi Ordinul nr.4055/1996 al Ministerului Educaţiei Naţionale;

            Având în vedere dispoziţiile H.C.L.nr.49/29.03.1999 privind acordarea unor facilităţi la plata abonamentelor pe mijloacele de transport în comun şi ale Hotărârii nr.276/18.12.1999 privind stabilirea tarifului pe călătorie în condiţiile O.G.U.nr.97/1999 privind garantarea furnizării de serivicii publice în transporturile rutiere şi pe căile navigabile interioare şi ale Ordonanţei nr.19/1997 privind transporturile rutiere, modificată şi completată;

            Având în vedere O.G.nr.215 din 29.12.1999 privind modificarea şi completarea unor reglementări referitoare la taxa pe valoarea adăugată;

            In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se modifică şi completează dispoziţiile art.2, care va avea următorul conţinut:

Consiliul Local Municipal Iaşi va asigura transportatorului o subvenţie lunară de 2500 milioane lei pentru acoperirea gratuităţilor acordate prin lege şi a cheltuielilor materiale, necesare menţinerii serviciului public de transport în comun de călători”.

            Art.2 Se aprobă tipărirea şi distribuirea biletelor pentru mijloacele de transport în comun conţinând un singur capăt.

            Art.3 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Direcţia Economică şi R.A.T.C.Iaşi.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            SECRETAR,

            Petru Focşa                                                    cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

Nr.14

din 31 ianuarie 2000