Hotărârea nr. 137/2000

HOTĂRÂRE privind trecerea în administrarea Consiliului Local a două spaţii cu altă destinaţie situate în str.Codrescu nr.6

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea în administrarea Consiliului Local a două spaţii cu altă destinaţie situate în str.Codrescu nr.6

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere Referatul de Specialitate întocmit de Direcţia Patrimoniu şi Serviciul Relaţii Externe şi Derulare Programe Europene din cadrul PMI;

            Având în vedere H.C.L.nr.33/16 martie 1998 privind atribuirea în folosinţă gratuită Universităţii de Arte “George Enescu” a construcţiilor şi terenului aferent acestora din str.Codrescu nr.6;

            Având în vedere H.C.L.nr.40/25.04.1994, privind trecerea în patrimoniul municipiului Iaşi a imobilelor şi terenurilor situate în Iaşi, str.Codrescu nr.6;

            Având în vedere atribuţiile Consiliilor Locale statuare prin art.84, privitor la administrarea bunurilor domeniului public sau privat ale consiliilor locale, din Legea nr.69/1991 a administraţiei publice locale;

            In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se trec din folosinţa Universităţii de Arte “George Enescuîn administrarea Consiliului Local Iaşi două spaţii cu altă destinaţie decât locuinţă, situate în str.Codrescu nr.6 având o suprafaţă construită de 840,48 mp. cu terenul aferent, conform schiţei anexă.

            Art.2 In spaţiile cu adresa mai sus menţionată îşi va desfăşura activitatea Centrul de Servicii pentru Mamă şi Copil - HECUBA, centru coordonat de Primăria Municipiului Iaşi.

            Art.3 Primarul Municipiului Iaşi şi serviciile de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                        SECRETAR,

            ec.Petru Petcu                                                            cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.137

din 29 mai 2000