Hotărârea nr. 128/2000

HOTĂRÂRE privind organizarea unei licitaţii publice pentru 2 amplasamente propuse în vederea construirii a 2 spaţii comerciale provizorii în Pasaj Piaţa Unirii la intrarea în grupul sanitar public

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind organizarea unei licitaţii publice pentru 2 amplasamente propuse în vederea construirii a 2 spaţii comerciale provizorii în Pasaj Piaţa Unirii, la intrarea în grupul sanitar public

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere cererea înregistrată sub nr.21607/18.04.2000, prin care Dl.Olteanu Nicolae - administrator S.C.”IMPERIAL NICADA”S.R.L.solicită întocmirea contractului de folosinţă al terenului - în suprafaţă de 20 mp. - situat în Pasaj Piaţa Unirii, în vederea realizării a 2 spaţii comerciale provizorii la intrarea în WC public;

            Având în vedere Certificatul de urbanism eliberat nr.863/04.05.2000, avizul Comisiei de Urbanism din data de 28.03.2000, precum şi adresa nr.8101 prin care se precizează că în şedinţa Comisiei de Urbanism din 28.03.2000 s-a avizat planul propus pentru modernizare acces şi realizare spaţiu comercial la intrarea în grupul sanitar public din Pasajul Piaţa Unirii;

            Având în vedere referatul de specialitate întocmit de Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Cadastru Funciar;

            Având în vedere prevederile art.20, 84 şi 86 din Legea nr.69/1991 republicată;

            In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 republicată, privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă organizarea unei licitaţii publice pentru 2 amplasamente în suprafaţă de 10,07 mp. fiecare - situate în Pasaj Piaţa Unirii, în vederea realizării a 2 spaţii comerciale provizorii - la intrarea în grupul sanitar public.

            Art.2 Preţul de pornire la licitaţie este de 106.3000 lei/mp/lună, conform H.C.L.M.nr.296/16.12.1999, preţ indexabil anual.

            Art.3 Primarul Municipiului Iaşi şi Serviciile de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                        SECRETAR,

            ec.Petru Petcu                                                            cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.128

din 29 mai 2000