Hotărârea nr. 127/2000

HOTĂRÂRE privind achiziţionarea în proprietate privată a Consiliului Local Iaşi a unor spaţii comerciale amplasate în Piaţa Agroalimentară Alexandru cel Bun

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind achiziţionarea în proprietate privată a Consiliului Local Iaşi a unor spaţii comerciale amplasate în Piaţa Agroalimentară Alexandru cel Bun

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere referatul întocmit de Direcţia Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Iaşi, precum şi cererile proprietarilor spaţiilor S13 ansamblul 2; S16 ansamblul 2; S17 ansamblul 2, amplasate pe terenul domeniul public din Piaţa Agroalimentară Alexandru cel Bun, atribuit acestora în folosinţă în urma licitaţiei publice organizată în anul 1998;

            In temeiul prevederilor art.84 şi art.28 din Legea nr.69/1991, republicată, privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă achiziţionarea în proprietatea privată a Consiliului Local al Municipiului Iaşi a spaţiului comercial S13 aparţinând S.C.MICOMAR PROD S.R.L.; a spaţiului S16 aparţinând S.C.PRIMA ORIZONT S.R.L. şi a spaţiului S17 aparţinând S.C.EUROPOLIS TRADING S.R.L.amplasate în Piaţa Agroalimentară Alexandru cel Bun.

            Art.2 Preţul de achiziţie va fi stabilit prin expertiză tehnică din care se vor scădea taxa de folosinţă restantă la data de 31.12.1999, penalizările aferente restanţelor calculate la data preluării efective a spaţiilor de către Consiliul Local Iaşi şi sumele datorate pentru utilităţi calculate la aceeaşi dată.

            Art.3 Decontarea acestor spaţii se va efectua din cap.1 Autorităţi publice - Achiziţii de bunuri mobile şi imobile.

            Art.4 Prezenta hotărâre va fi comunicată serviciilor de specialitate pentru aducere la îndeplinire.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                        SECRETAR,

            ec.Petru Petcu                                                            cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

Nr.127

din 29 mai 2000