Hotărârea nr. 121/2000

HOTĂRÂRE privind atribuirea în folosinţă gratuită Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei a terenului în suprafaţă de 1510 mp. situat în B-dul Poitiers - în incinta Liceului "Dimitrie Mangeron" în vederea construirii unui lăcaş de cult

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind atribuirea în folosinţă gratuită, Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, a terenului în suprafaţă de 1510 mp. situat în B-dul Poitiers - în incinta Liceului “Dimitrie Mangeron”, în vederea construirii unui lăcaş de cult

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere cererile înregistrate sub nr.4943/27.01.2000 şi 24892/09.05.2000, prin care Mitropolia Moldovei şi Bucovinei solicită atribuirea unui teren în suprafaţă de 2000 mp., situat în B-dul Poitiers - în incinta Liceului “Dimitrie Mangeron”;

            Având în vedere referatul de specialitate întocmit de Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Cadastru Funciar;

            Având în vedere atribuţiile Consiliilor Locale statuate prin art.20, 84 şi 86 din Legea nr.69/1991 republicată;

            In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 republicată, privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se atribuie în folosinţă gratuită Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, terenul în suprafaţă de 1510 mp., situat în Iaşi - B-dul Poitiers, în incinta LiceuluiDimitrie Mangeron”, în vederea construirii unui lăcaş de cult.

            Art.2 Execuţia lucrărilor va începe în cel mult 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri. In caz contrar, hotărârea îşi va pierde valabilitatea.

            Art.3 Atribuirea terenului în folosinţă se va face pe bază de protocol de predare - primire, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

            Art.4 Primarul Municipiului Iaşi şi Serviciile de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            SECRETAR,

cons.ing.Constantin Neculau                                   cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.121

din 18 mai 2000