Hotărârea nr. 12/2000

HOTĂRÂRE privind eşalonarea la plata a impozitelor şi taxelor locale precum şi reducerea la plată a majorărilor de întârziere calculate pentru neplata în termen a impozitelor şi taxelor locale pentru S.C. ITA S.A. IASI

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind eşalonarea la plata a impozitelor şi taxelor locale precum şi reducerea la plată a majorărilor de întârziere calculate pentru neplata în termen a impozitelor şi taxelor locale pentru S.C. ITA  S.A. IASI

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere :

- Legea nr.189/1998 privind finanţele publice locale;

- Hotărârea Guvernului României 714/1999 privind procedura şi competenţele de acordare a înlesnirilor la plata impozitelor, taxelor şi a altor venituri ale bugetelor locale;

- Raportul de specialitate al Direcţiei Finanţelor Publice Locale Iaşi;

- In conformitate cu prevederile art.20 şi art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală republicată;

HOTĂRĂŞTE:

            Art.1 Reducerea la plată a majorărilor de întârziere în sumă de 37.102.675 lei reprezentând 50% din majorările calculate până la 31.12.1999.

            Art.2 Eşalonarea pentru o perioadă de 6 luni a debitelor restante de 83.947.964 lei şi a majorărilor aferente (rămase de achitat după acordarea facilităţilor de la art.1), cu o perioadă de graţie de 6 luni, cu obligaţia achitării la termenele legale a impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2000, după cum urmează :

DATA SCADENTEI

DEBIT

31.12.1999

MAJORARI AFERENTE PER.01.01.2000 - 31.01.2001

MAJORARI DE INTIRZIERE CF H.G.670/1999 DE 0.1% PE ZI

 

31.08.2000

 

14.000.000

 

6.184.000

 

MAJ.CONF.HG.670/99

30.09.2000

14.000.000

6.184.000

MAJ.CONF.HG.670/99

31.10.2000

14.000.000

6.184.000

MAJ.CONF.HG.670/99

30.11.2000

14.000.000

6.184.000

MAJ.CONF.HG.670/99

31.12.2000

14.000.000

6.184.000

MAJ.CONF.HG.670/99

31.01.2001

13.947.964

 

6.182.675

MAJ.CONF.HG.670/99

            Art.3 Pentru ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se va avea în vedere procedura prevăzută de Legea nr.143/3 august 1999 privind ajutorul de stat.     

            Art.4 Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcţiei Finanţelor Publice Locale pentru aducere la îndeplinire.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            SECRETAR,

            Petru Focşa                                                    cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

Nr.12

din 31 ianuarie 2000