Hotărârea nr. 116/2000

HOTĂRÂRE privind alocarea din bugetul local a unor sume pentru acoperirea unor cheltuieli necesare asigurării ordinii şi liniştii publice în municipiul Iaşi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea din bugetul local a unor sume, pentru acoperirea unor cheltuieli necesare asigurării ordinii şi liniştii publice în municipiul Iaşi

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Administrativ privind alocarea sumei de 120.000.000 lei din bugetul local, la cap.72.02 - Alte acţiuni - cheltuieli materiale;

            Având în vedere prevederile Legii finanţelor publice locale, nr.189/1999;

            Având în vedere prevederile art.28 din Legea nr.69/1991, republicată privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se alocă din bugetul local suma de 120.000.000 lei, în anul 2000, pentru acoperirea cheltuielilor privind procurarea a 1000 litri benzină, lunar şi acordarea către Poliţia Iaşi, pentru asigurarea ordinii şi liniştii populaţiei municipiului Iaşi, la cap.72.02. - alte acţiuni - cheltuieli materiale.

            Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată serviciilor interesate din Primăria Municipiului Iaşi şi Direcţiei Buget - Contabilitate.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            SECRETAR,

    cons.ec.Vasile Munteanu                                      cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.116

din 23 aprilie 2000