Hotărârea nr. 113/2000

HOTĂRÂRE privind completarea formularului "Contract de închiriere pentru suprafeţele cu destinaţie de locuinţe" aprobat de H.C.L.nr.14 din 25 ianuarie 1999

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind completarea formularului “Contract de închiriere pentru suprafeţele cu destinaţie de locuinţe”, aprobat de H.C.L.nr.14 din 25 ianuarie 1999

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere prevederile Legii locuinţei nr.114/1996 modificată şi completată prin Legea nr.145/1999;

            Având în vedere prevederile O.G.nr.40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţe;

            Având în vedere Raportul de specialitate al R.A.T. înregistrat la nr.3771/14.03.2000;

            In baza prevederilor art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă cuprinderea în formularul “Contract de închiriere pentru suprafeţele cu destinaţia de locuinţe a următorului articol: “Chiriaşul are obligaţia de a achita către asociaţia de proprietari/locatari cheltuielile privind întreţinerea curentă şi cota parte ce îi revine din cheltuielile comune”.

            Art.2 Se aprobă ca D.A.F.I.S. din cadrul Consiliului Local Municipal să comunice Serviciului abonaţi persoane fizice din cadrul R.A.T. data când s-au întocmit documentaţiile pentru persoanele care nu şi-au achitat datoriile mai vechi de 3 luni, în vederea corelării acţiunilor D.A.F.I.S. - R.A.T. pentru recuperarea debitelor.

            Art.3 Prezenta hotărâre se va comunica D.A.F.I.S., R.A.T. şi serviciilor interesate pentru aducere la îndeplinire.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            SECRETAR,

    cons.ec.Vasile Munteanu                                      cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.113

din 24 aprilie 2000