Hotărârea nr. 99/1998

HOTĂRÂRE privind plata orelor suplimentare peste programul normal de lucru a unor salariaţi ai Primăriei

MUNICIPIUL IAŞI

CONSILIUL LOCAL                                                                                   

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind plata orelor suplimentare peste programul normal de lucru a

unor salariaţi ai Primăriei

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere referatul : Serviciului personal - salarizare;

            Având în vedere prevederile art.9 din H.G.nr.281/1993;

            În temeiul art.20 lit.d şi art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă plata unui număr de până la 360 de ore suplimentare în anul 1998, următorilor salariaţi:

- Grădinaru Constantin  - şofer

- Luca Constantin                     - şofer

- Hovîrneanu Lucian                 - şofer

- Neculau Ioan                         - şofer

- Stefan Cătălin                         - şofer

- Vornicu Florin                        - şofer

            Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată serviciilor interesate pentru aducerea ei la îndeplinire.

 

                                   

 

                                                           

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                             SECRETAR,

            George Carapanu                                          Cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

Nr.99

din 15 iunie 1998