Hotărârea nr. 97/1998

HOTĂRÂRE privind stabilirea zonelor supuse fenomenului de alunecare de teren din municipiul Iaşi şi a măsurilor ce trebuiesc luate în vederea protejării consolidării şi întreţinerii versanţilor cuprinşi în aceste zone

MUNICIPIUL  IASI

CONSILIUL  LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea zonelor supuse fenomenului de alunecare de teren  din municipiul Iaşi

şi a măsurilor ce trebuiesc luate în vederea protejării, consolidării şi întreţinerii versanţilor

cuprinşi în aceste zone

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere referatul Direcţiei Tehnice, precum şi măsurile ce trebuiesc luate în vederea prevenirii fenomenului de alunecare, consolidării, protejării şi întreţinerii lucrărilor executate pe versanţii cuprinşi în zonele de alunecare de pe teritoriul municipiului Iaşi;

            Având în vedere că în zonele afectate de alunecări de teren, cu toate că s-au executat lucrări de consolidare şi prevenire a alunecărilor, acest fenomen are un caracter evolutiv, cuprinzând şi alte zone din municipiu şi că pun în pericol stabilitatea unor importante obiective social-culturale, economice, edilitare, etc;

            Având în vedere dispoziţiile art. 2, lit. b din Legea nr. 32/1968;

            În temeiul prevederilor articolului 28 din Legea nr. 69/1991 privind adminis-traţia publică locală;

                                                            HOTĂRĂŞTE :

 

            Art. 1. Zonele supuse fenomenului de alunecare de teren sunt:

1.Zona Brânduşa, cuprinsă între: şos. Aroneanu, str. Moara de Vânt, str.

Spital Paşcanu, str. Eternitate, bd. C.A. Rosetti,str. Brânduşa, str. Moara de Vânt.

2 Zona mal drept Calcaina, cuprinsă între: mal drept Calcaina, şos. Ştefan

cel Mare, şos. Sărărie, str. Sărărie, str. Başotă, str. Curelari, str. Roşcani, str. Patriei, bd. C.A.Rosetti.

3.Zona Clinicii Veterinare, cuprinsă între: şos. Ştefan cel Mare, aleea Ghica

Vodă, aleea Sadoveanu.

4.Zona Grădina Botanică - Păcurari, cuprinsă între: str. Viticultori, aleea

Sadoveanu, str.Cantacuzino, str. Dumbrava Roşie, str. Dr.

Vicol, str. Cazărmilor, str. Păcurari, şos. Păcurari, şos. Rediu.

5.Zona versant Aurora - Copou sud, cuprinsă între : str. Dr. Vicol, str.

Cazărmilor, str. Păcurari, str. Manolescu, str. Toma Cozma,

bd. Copou.

6.Zona Arcu, cuprinsă între: str. Octav Băncilă, str. Păcurari, str. Gavriil

Musicescu, str.Arcu, şos. Arcu.

7.Zona centrală, cuprinsă între: bd. Gării, str. Arcu, bd. Ştefan cel Mare şi

Sfânt, Teatrul Luceafărul, str. Palat, str. Sf. Andrei, str.

Uzinei;

str. Başotă, str. Sărărie, str. Elena Doamna, bd. Tudor Vladimirescu, str. Cucu;

str. Elena Doamna, str. Otilia Cazimir, str-la Bucşinescu, str.Smârdan.

8.Zona Galata, cuprinsă între: str. Arh. Berindei, str. Cicoarei, şos. Voineşti,

şos. Tudor Neculai, şos. Nicolina.

9.Zona Cetăţuia - Manta Roşie, cuprinsă între: bd. Poitiers, str. Cazangiilor,

Spital Manta Roşie, şos. Manta Roşie, Mânăstirea Cetăţuia.

10.Zona Bucium, cuprinsă între: şos.Bucium partea stângă şi dreaptă până la

                        Motel Bucium, inclusiv.

11.Zona Tătăraşi, cuprinsă între : str. Rojniţă, str. Vasile Lupu, str. Mioriţa,

str. Ciurchi, str. Delfini, str. Vasile Lupu, str-la. Nicoriţă;

                        str. Han Tătar, str. Ciurchi, str. Mihai Vodă Viteazul, bl.D8-D9;

str. Ciric, str. Fântânilor, str. Aurel Vlaicu, str. 7 Oameni, str. Aviaţiei, str. Aurel Vlaicu, str. Ignat, str. Vasile Lupu, str. Ion Creangă, str. Stejar, trec. Ciobanului, str. Ciric;str. Aurel Vlaicu, str. 7 Oameni, str. Lt. Popovici, str. Aeroportului, pârâu Ciric.

 

Art. 2  Pe zonele prevăzute la art. 1, este interzisă executarea următoarelor lucrări:

a.   executarea de noi branşamente la reţelele de alimentare cu apă, unde nu există reţea de canalizare;

b.   executarea de puţuri absorbante;

c.   executarea de latrine fără fosă vidanjabilă etanşă;

d.   executarea de beciuri;

e.   executarea lucrărilor ce reţin apa din precipitaţii sau alte surse;

f.    executarea de terasări şi excavări;

g.   cultivarea plantelor ce necesită irigare;

h.   executarea lucrărilor agricole care favorizează eroziunea solului;

i.     schimbarea regimului vegetaţiei care favorizează pierderea stabilităţii versantului

            Art.3 Pe zonele prevăzute la art.1 se va autoriza executarea lucrărilor de construcţii în următoarele condiţii :

a.  amplasarea şi executarea de construcţii noi, extinderea sau repararea capitală a celor existente, cu documentaţie elaborată de specialişti, în urma unui studiu de stabilitate a zonei de construcţie;

b. amplasarea de reţele tehnico-edilitare purtătoare de apă, cu asigurarea măsurilor de etanşare a acestora şi de stabilizare a zonei de versanţi;

            Art. 4 Persoanele fizice şi juridice, proprietare cu orice titlu de terenuri şi imobile sunt obligate :

a.  să desfiinţeze racordurile şi reţelele de apă şi canalizare odată cu dezafectarea imobilelor;

b. să permită executarea de lucrări care să asigure scurgerea apelor de

    suprafaţă, cum ar fi: rigole şi canalizări, nivelări de teren, etc.;

c. să permită accesul formaţiunilor specializate autorizate pentru realizarea lucrărilor de construire a consolidărilor, amenajărilor de suprafaţă,  

 refacerea şi întreţinerea acestora în scopul prevenirii alunecărilor de

 teren;

d. să asigure scurgerea rapidă prin rigole  a apelor provenite din orice sursă, spre reţeaua de canalizare;

e.  să menţină în stare bună de funcţionare, lucrările de amenajări de suprafaţă şi consolidare existente pe proprietate(rigole, drenuri, ziduri de sprijin, etc.).

 

            Art. 5 - Deţinătorii cu orice titlu a terenurilor situate în zonele afectate de alunecări de teren sunt obligaţi să le însămânţeze cu iarbă, plante perene şi arbori adecvaţi.

 

            Art. 6 - Beneficiarii şi deţinătorii de reţele tehnico-edilitare (regiile), Primăria Municipiului Iaşi, din zonele cuprinse la art. 1 au obligaţia să verifice periodic pe bază de grafic starea lucrărilor de consolidare a reţelelor şi să remedieze imediat orice defecţiune ce apare în exploatarea acestora. În urma intervenţiilor, se va asigura aducerea terenului la cota iniţială, umpluturile se vor compacta pentru a deveni impermeabile.

 

            Art. 7 Persoanele fizice şi juridice, proprietare cu orice titlu ale terenurilor prevăzute la art. 1, vor sesiza organele de specialitate ale Consiliului Local Iaşi, privind apariţia fenomenului de alunecare.

 

            Art. 8  Persoanelor fizice şi juridice, proprietare cu orice titlu ale imobilelor amplasate pe zonele prevăzute la art. 1, li se interzice schimbarea destinaţiei iniţiale a lucrărilor de consolidare şi amenajări de suprafaţă (construcţii pe chesoane şi ranforti, umpluturi de pămînt peste lucrările existente, deversarea canalizării în drenuri, folosirea chesoanelor ca beciuri, transformarea drenurilor în fântâni, acumulări de apă folosind drenul drept sursa de alimentare, etc.).

 

            Art. 9   Nerespectarea dispoziţiilor înscrise la art. 2, 3, 4, 5, 6, 8, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000.000 la 10.000.000 lei. 

 

            Art. 10  Sancţiunile prevăzute în prezenta hotărâre se aplică persoanelor fizice şi juridice. Contravenţia se constată prin proces verbal încheiat de împuterniciţii primarului municipiului Iaşi, care aplică şi amenda.

 

            Art. 11  Împotriva procesului verbal de constatare a contravenţiei se poate face plângere în termen de 15 zile de la data comunicării acesteia. Plângerea însoţită de copia procesului verbal se depune la registratura generală a Consiliului Local Iaşi.

 

            Art. 12  Prevederile prezentei hotărâri se întregesc cu dispoziţiile Legii nr. 32 / 1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor.

 

            Art. 13  Prezenta hotărâre intră în vigoare în termen de 10 zile de la aducerea ei la cunoştinţa publicului.

 

             Art. 14  Prezenta hotărâre înlocuieşte hotărârea nr. 130 / 1995.

 

            Art. 15  Prezenta hotărâre va fi comunicată serviciului de specialitate pentru aducere la îndeplinire.

 

 

                                                                                               

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                        SECRETAR,

            George Carapanu                                                      cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.97

din 15 iunie 1998