Hotărârea nr. 96/1998

HOTĂRÂRE privind însuşirea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "PASAJ DE LEGATURA INTRE CENTRUL CIVIC SI CARTIER TATARASI - MUNICIPIUL IASI"

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind însuşirea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii

“PASAJ DE LEGATURA INTRE CENTRUL CIVIC SI CARTIER TATARASI - MUNICIPIUL IASI”

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere referatul de specialitate al Direcţiei Tehnice din cadrul Primăriei Municipiului Iaşi, prin care se solicită însuşirea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii”PASAJ DE LEGATURA INTRE CENTRUL CIVIC SI CARTIER TATARASI - MUNICIPIUL IASI”;

            Având în vedere :

- Ordinul comun M.F. - M.L.P.A.T.nr.1743/69N/1996, prin care s-au aprobat Normele Metodologice privind conţinutul cadru al proiectelor pe faze de proiectare;

- Ordonanţa Guvernului nr.12/1993 modificată prin Legea nr.83/1994 şi H.G.R.nr.592/1993;

- Legea nr.72/1997 privind finanţele publice;

            Având în vedere prevederile art.20 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală;

            In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se însuşeşte studiul de fezabilitate elaborat de S.C.VIACONS S.A. pentru obiectivul de investiţii”PASAJ DE LEGATURA INTRE CENTRUL CIVIC SI CARTIER TATARASI - MUNICIPIUL IASI”.

            Art.2 Prezenta hotărâre se va comunica Direcţiei Tehnice - Serviciul investiţii.

 

 

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                          SECRETAR,

                    George Carapanu                                              cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.96

din 15 iunie 1998