Hotărârea nr. 95/1998

HOTĂRÂRE privind însuşirea proiectului tehnic şi aprobarea comisiei de licitaţie pentru obiectivul de investiţii "REFACERE ATENEU TATARASI - MUNICIPIUL IASI"

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind însuşirea proiectului tehnic şi aprobarea comisiei de licitaţie pentru

obiectivul de investiţii

 “REFACERE ATENEU TATARASI - MUNICIPIUL IASI”

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere referatul de specialitate al Direcţiei Tehnice din cadrul Primăriei Municipiului Iaşi, prin care se solicită însuşirea proiectului tehnic privind scoaterea la licitaţie publică deschisă fără preselecţie şi aprobarea comisiei de licitaţie pentru obiectivul de investiţii “REFACERE ATENEU TATARASI - MUNICIPIUL IASI”;

            Având în vedere :

- Ordinul comun M.F. - M.L.P.A.T.nr.1743/69N/1996, prin care s-au aprobat Normele Metodologice privind conţinutul cadru al proiectelor pe faze de proiectare;

- Ordonanţa Guvernului nr.12/1993 modificată prin Legea nr.83/1994 şi H.G.R.nr.592/1993;

- Legea nr.72/1997 privind finanţele publice;

- Acordul Ministerului de Finanţe nr.491/1998 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici;

            Având în vedere H.C.L.nr.201/24.11.1997 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici;

            Având în vedere prevederile art.20 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală;

            In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se însuşeşte proiectul tehnic elaborat de S.C.Optimal S.R.L. pentru obiectivul de investiţii “REFACERE ATENEU TATARASI - MUNICIPIUL IASI

            Art.2 Finanţarea obiectivului prevăzut la art.1 se face din fondurile bugetului local şi din alte fonduri legal constituite conform listelor de investiţii aprobate potrivit legii.

            Art.3 Se aprobă componenţa comisiei de licitaţie în vederea adjudecării execuţiei investiţiei “REFACERE ATENEU TATARASI - MUNICIPIUL IASI”, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre şi forma de licitaţie - licitaţie publică deschisă fără preselecţie.

            Art.4 Secretariatul comisiei de licitaţie se va asigura de către Direcţia Tehnică, Serviciul investiţii din cadrul Primăriei Municipiului Iaşi.

            Art.5 Prezenta hotărâre se va comunica Direcţiei Tehnice - Serviciul investiţii.

 

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                          SECRETAR,

                    George Carapanu                                              cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

Nr.95

din 15 iunie 1998

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

                                                                                                  ANEXA NR.1

                                                                                      la Hotărârea nr.95 din 15 iunie 1998

 

 

 

 

 

 

TABEL NOMINAL

cu membrii comisiei de licitaţie în vederea adjudecării execuţiei obiectivului de investiţii “REFACERE ATENEU TATARASI - MUNICIPIUL IASI”

 

 

 

Preşedinte :       ec.Vasile Dumitriu                     - Viceprimarul Municipiului Iaşi

Membri :          cons.jr.Lenuţa Milatinovici        - Secretarul Municipiului Iaşi

                        delegat M.L.P.A.T.

                        delegat Ministerul de Finanţe

                        arh.George Carapanu - consilier municipal

                        ing.Aurel Crudu - consilier municipal

                        ing.Radu Onofrei - director D.T.

                        arh.Ionel Oancea - şef serviciu arhitectură

                        ing.Adriana Bulbaşa - şef serv.investiţii.