Hotărârea nr. 91/1998

HOTĂRÂRE,privind aprobarea subvenţiilor la transportul urban de călători pe ,luna aprilie 1998

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

                                                           

                                               

HOTĂRÂRE

privind aprobarea subvenţiilor la transportul urban de călători pe

luna aprilie 1998

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi,

            Având în vedere Hotărârea Guvernului nr.174/1993 privind stabilirea preţurilor la unele produse şi servicii destinate populaţiei în condiţiile eliminării subvenţiilor de la bugetul de stat, a Circularei Ministerului de Finanţe nr.46260/1993 şi a Legii nr.4/1995, a Hotărârii Consiliului Local nr.58/1997;

            Având în vedere decontul prezentat de R.A.T.C.Iaşi pentru decontarea subvenţiilor la transportul urban de călători;

            Având în vedere raportul de specialitate al Direcţiei Economice înregistrat la nr.31629/25.05.1998, privind verificarea decontului prezentat de R.A.T.C.Iaşi,

            Având în vedere avizul Oficiului Concurenţei din 31.01.1998 de modificare a preţurilor începând cu luna februarie 1998;

            Având în vedere avizul favorabil Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Iaşi privind aprobarea subvenţiilor pe luna aprilie 1998,

            In temeiul art. 28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală,

 

H o t ă r ă ş t e :

 

            Art.1 Se aprobă subvenţiile  de la bugetul local pentru abonamente eliberate pensionarilor pentru luna aprilie 1998 în sumă de 170.040.000 lei.

            Art.2 Se aprobă subvenţiile de la bugetul local pentru abonamente eliberate donatorilor onorifici pentru luna aprilie 1998, în sumă de 4.495.000 lei.

            Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcţiei Economice şi Direcţiei Tehnice, R.A.T.C., Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Iaşi - pentru aducerea la îndeplinire.

 

 

 

         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                       SECRETAR,

                  George Carapanu                                            Cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.91

din 15 iunie 1998