Hotărârea nr. 9/1998

HOTĂRÂRE privind colectarea şi folosirea sumelor din conturile extrabugetare deschise la Trezoreria Iaşi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind colectarea şi folosirea sumelor din conturile extrabugetare deschise la Trezoreria Iaşi

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Economice înregistrat la nr.2709/15.01.1998 privind colectarea şi folosirea sumelor din conturile extrabugetare deschise la Trezoreria Iaşi;

            Având în vedere prevederile art.73 din Legea nr.72/1996 privind finanţele publice, art.58 din Legea nr.27/1994 privind impozitele şi taxele locale, O.G.nr.61/1997 - privind modificarea şi completarea reglementărilor privind impozitele şi taxele locale;

            In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Colectarea veniturilor provenind din încasarea taxelor speciale pentru folosirea locurilor publice (terenuri), penalizările percepute pentru plata cu întârziere a taxelor, taxe pentru efectuarea salubrizării locurilor publice, taxe pentru bennere amplasate pe domeniu public - în contul extrabugetar 50044541580 - deschis la Trezoreria Iaşi şi folosirea acestora pentru : refacerea şi întreţinerea străzilor, amenajarea spaţiilor verzi, salubrizarea locurilor publice, realizarea grupului statuar reprezentândStatuia Unirii” , procurarea de mijloace fixe şi obiecte de inventar necesare bunei desfăşurări a activităţii serviciilor de specialitate ale Primăriei Municipiului Iaşi, plata diverselor taxe către instanţele judecătoreşti.

            Art.2 Colectarea veniturilor provenite din spargerea străzilor - ca urmare a intervenţiilor la instalaţiile şi reţelele tehnico-edilitare, din eliberarea liberelor de circulaţie pentru persoanele fizice şi juridice, din eliberarea liberelor de circulaţie pentru practicarea activităţii de taximetrie din contul extrabugetar 5004014541580 - deschis la Trezoreria Iaşi şi folosirea acestora pentru refacerea străzilor şi achiziţionarea de materiale, mijloace fixe şi materiale necesare bunei desfăşurări a activităţii serviciilor de specialitate ale Primăriei Municipiului Iaşi.

            Art.3 Colectarea veniturilor provenite din prestări de servicii - practicate de : serviciul de stare civilă, amenajarea teritoriului, urbanism, gospodărie comunală - cum ar fi : taxele pentru participarea la licitaţii, eliberarea de copii, formulare, duplicate, oficierea căsătoriilor, accesul fotografierii în sala de oficiere a căsătoriilor, remăsurători, perceperea comisioanelor pentru aplicarea O.G.119/1994, Legii nr.112/1995, Legii nr.61/1990 - în contul extrabugetar 5004024541580 - deschis la Trezoreria Iaşi şi folosirea acestora pentru procurarea de materiale, obiecte de inventar, mijloace fixe, carburanţi şi piese de schimb, efectuarea de lucrări de întreţinere a clădirilor din patrimoniul Primăriei Municipiului Iaşi şi plata de premii ocazionale oferite personalităţilor din domeniul culturii, artei, politicii, tehnicii, etc., procurarea de cadouri pentru copiii salariaţilor Primăriei Municipiului Iaşi- ce vor fi oferite cu ocazia sărbătorilor de Paşti, 1 Iunie, Crăciun., participarea la licitaţiile bancare pentru procurarea de valută necesară pentru plata de taxe la diferite operaţiuni internaţionale din care Iaşul face parte, precum şi valută pentru deplasări în străinătate.

 

 

 

            Art.4 Colectarea veniturilor provenite din practicarea activităţii de păşunat : taxe de păşunat, taxe de gloabă în contul extrabugetar 5004034541580 - deschis la Trezoreria Iaşi şi folosirea acestora pentru acoperirea cheltuielilor necesare pentru efectuarea cheltuielilor de întreţinere şi ameliorare a păşunilor.

            Art.5 Colectarea veniturilor provenite din prestaţii editoriale în contul extrabugetar 5004044541580 deschis la Trezoreria Iaşi şi folosirea acestora pentru editarea - difuzarea ziarului Consiliului Local al Municipiului Iaşi - “CURIERUL DE IASI”  - procurarea de materiale, obiecte de inventar şi mijloace fixe precum şi premierea salariaţilor care se ocupă de această activitate.

            Art.6 Colectarea veniturilor provenite din încasarea taxelor speciale de către Direcţia de Administrare a Pieţelor, Târgurilor, Oboarelor, Bazarului - din taxe de participare la licitaţie în contul extrabugetar 5004054541580 - deschis la Trezoreria Iaşi şi folosirea acestora pentru procurarea de materiale, carburant lichid şi solid, piese de schimb, obiecte de inventar şi mijloace fixe, telefon, necesare întreţinerii, refacerii şi modernizării pieţelor, târgurilor, oboarelor, bazarului, etc. din Municipiul Iaşi, precum şi procurarea de echipament de protecţie, cheltuieli de întreţinere : iluminat, salubrizare, termoficare, telefon, apă - canal, etc., cheltuieli de personal şi plata diverselor taxe pentru acţiuni judecătoreşti, materiale pentru curăţenie şi rechizite, cadouri pentru copiii salariaţilor Direcţiei - ce vor fi oferite cu ocazia sărbătorilor de Paşti, 1 Iunie, Crăciun, etc.

            Art.7 Colectarea veniturilor provenite din încasarea chiriilor de la spaţiile comerciale, locuinţe, etc. - de către Direcţia de Administrare a Fondului Imobiliar de Stat (D.A.F.I.S.) - în contul extrabugetar 5004064541580 - deschis la Trezoreria Iaşi şi folosirea acestora pentru procurarea de materiale de inventar şi mijloace fixe necesare refacerii, întreţinerii şi modernizării spaţiilor cu altă destinaţie, locuinţelor, cheltuielilor de întreţinere: iluminat, combustibil, telefon, termoficare, apă canal, cheltuieli de personal, carburant lichid şi solid, piese de schimb, plata diverselor taxe pentru judecătorie, materiale pentru curăţenie şi rechizite, refacerea faţadelor clădirilor din patrimoniul Primăriei Municipiului Iaşi, plata impozitelor pe clădiri şi taxă terenuri, cadouri pentru copiii salariaţilor acestei Direcţii : ce vor fi oferite cu ocazia sărbătorilor de Paşti, 1 Iunie, Crăciun, etc.

            Art.8 Colectarea veniturilor provenite din încasarea taxelor speciale de apărare civilă în contul extrabugetar 5004084541580 deschis la Trezoreria Iaşi şi folosirea acestora pentru refacerea şi modernizarea spaţiilor de apărare civilă, procurare de materiale, obiecte de inventar şi mijloace fixe necesare pentru buna desfăşurare a acestei activităţi.

            Art.9 Colectarea veniturilor provenite din încasarea taxelor speciale şi chiriilor de către serviciul de administrare domeniu public, taxe de participare la licitaţie în contul extrabugetar 5004094541580 - deschis la Trezoreria Iaşi şi folosirea acestora pentru întreţinerea, refacerea şi modernizarea cimitirelor, parcărilor, plajei Nicolina, spaţiilor cu altă destinaţie decât locuinţe, Teatrul de Vară şi alte obiective de natura domeniului public, procurarea de materiale, piese de schimb, obiecte de inventar, mijloace fixe necesare bunei desfăşurări a acestei activităţi, echipamente de protecţie, carburant lichid şi solid, cheltuieli de personal, taxe pentru judecătorie, cheltuieli de întreţinere : apă canal, iluminat, salubrizare, termoficare, telefon, procurarea de mărfuri pentru desfăşurarea în condiţii optime a magazinelor cu profil de pompe funebre, cadouri pentru copiii salariaţilor acestui serviciu : ce vor fi oferite  cu ocazia sărbătorilor de Paşti, 1 Iunie, Crăciun, etc.

 

 

 

 

 

            Art.10 Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcţiei economice pentru aducere la îndeplinire.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                         SECRETAR,

            Romeo Vatră                                                              cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

Nr.9

din 26 ianuarie 1998