Hotărârea nr. 82/1998

HOTĂRÂRE privind concesionarea unui teren în suprafaţă de 242 mp. situat în Iaşi str.Străpungere Silvestru - P.T.6 Gară

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind concesionarea unui teren în suprafaţă de 242 mp., situat în Iaşi,

 str.Străpungere Silvestru - P.T.6 Gară

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere adresa nr.16437 din 10.04.1996 prin care S.C.COCOR SRL Iaşi solicită concesionarea directă a suprafeţei de 242 mp.situat în Iaşi, str.Străpungere Silvestru P.T.6 Gară, terenul fiind ocupat de sediul societăţii;

            Având în vedere referatul de specialitate întocmit de Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Cadastru Funciar şi Expertiza Tehnică întocmită de Societatea Comercială a Experţilor Tehnici S.A.;

            Având în vedere atribuţiile Consiliilor Locale stabilite prin art.20 şi art.84 din Legea nr.69/1996 şi prevederile art.12 al.b şi art.14 din Legea nr.50/1991(republicată în 1996);

            In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă închirierea fără licitaţie la S.C.COCOR SRL a suprafeţei de 242 mp. teren situat în Iaşi, str.Străpungere Silvestru PT6 Gară, în condiţiile art.12 al.b şi art.14 din Legea nr.50/1991 - republicată - fără modernizare.

            Art.2 Se însuşeşte expertiza tehnică efectuată de Societatea Comercială a Experţilor Tehnici Iaşi, în valoare de 167.670.910 lei, respectiv 692.855 lei/mp.

            Art.3 Redivenţa valorică a concesionării este de 6.706.836 lei/an, respectiv 27.714 lei/mp./an, preţ indexabil anual.

            Art.4 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa celor interesaţi prin grija Secretariatului Consiliului Local al Municipiului Iaşi.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                         SECRETAR,

    Dănuţ Mugurel Cârlan                                                      cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.82

din 18 mai 1998