Hotărârea nr. 80/1998

HOTĂRÂRE privind atribuirea fără licitaţie a suprafeţei de 306 30 mp. teren situat în Iaşi Fundac Băluşescu nr.4 Fundaţiei de Cultură şi Stiinţă "Moldova" - Universitatea "Mihail Kogălniceanu" şi aprobarea schimbului de terenuri din Iaşi str.Băluşescu nr.2 în suprafaţă de 169 80 mp. - proprietatea Fundaţiei de Cultură şi Stiinţă "Moldova" Iaşi cu terenul din Iaşi str.Fundac Băluşescu nr.4 în suprafaţă de 73 20 mp. - aflat în administrarea Consiliului Local al Municipiului Iaşi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind atribuirea fără licitaţie a suprafeţei de 306,30 mp. teren situat în Iaşi,

Fundac Băluşescu nr.4, Fundaţiei de Cultură şi StiinţăMoldova” - UniversitateaMihail Kogălniceanuşi aprobarea schimbului de terenuri din Iaşi, str.Băluşescu nr.2 în suprafaţă de 169,80 mp. - proprietatea Fundaţiei de Cultură şi Stiinţă”MoldovaIaşi, cu terenul din Iaşi, str.Fundac Băluşescu nr.4 în suprafaţă de 73,20 mp. - aflat în administrarea

Consiliului Local al Municipiului Iaşi

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere adresa nr.11626/27.02.1998, prin care Fundaţia de Cultură şi Stiinţă “Moldova” Iaşi, solicită concesionarea fără plată a unei suprafeţe de teren situată în Fundac Băluşescu nr.4, în vecinătatea proprietăţii mele, în vederea extinderii imobilului pentru spaţii de învăţământ;

            Având în vedere solicitarea Fundaţiei de Cultură şi Stiinţă “Moldova” Iaşi - Universitatea “Mihail Kogălniceanu”, proprietar a terenului în suprafaţă de 169,80 mp. situat în str.Băluşescu nr.2;

            Având în vedere referatul de specialitate al Serviciului amenajarea Teritoriului şi Cadastru Funciar, Certificatul de urbanism nr.2153/19.11.1997, precum şi avizul Comisiei de urbanism din data de 14.04.1998;

            Având în vedere atribuţiile Consiliilor Locale statuate prin art.20 şi art.84 din Legea nr.69/1991 şi art.12 din Legea nr.50/1991, privind autorizarea executării construcţiilor;

            In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE :

 

            Art.1 Se aprobă atribuirea fără licitaţie a suprafeţei de 306,30 mp. teren situat în Iaşi, str.Fundac Băluşescu nr.4 - potrivit planului de situaţie anexat la prezenta hotărâre.

            Art.2 Se aprobă schimbul de terenuri, astfel :

- terenul situat în Iaşi, str.Băluşescu nr.2 în suprafaţă de 169,80 mp. proprietatea Fundaţiei de Cultură şi Stiinţă “Moldova” Iaşi, devine proprietatea Consiliului Local al Municipiului Iaşi, iar terenul situat în str.Fundac Băluşescu nr.4 în suprafaţă de 73,20 mp., devine proprietatea Fundaţiei de Cultură şi Stiinţă “Moldova” Iaşi, urmând ca pe terenul din str.Băluşescu nr.2, în suprafaţă de 169,80 mp., Fundaţia de Cultură şi StiinţăMoldova”Iaşi realizeze accesul la proprietăţile din Fundac Băluşescu nr.4A şi 4B.

            Art.3 Evaluarea terenului va fi stabilită prin expertiză tehnică, efectuată la solicitarea UniversităţiiMihail Kogălniceanuşi însuşită de Consiliul Local al Municipiului Iaşi.

            Art.4 Primarul Municipiului Iaşi şi serviciile de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                      SECRETAR,

    Dănuţ Mugurel Cârlan                                                      cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

Nr.80

din 18 mai 1998