Hotărârea nr. 8/1998

HOTĂRÂRE privind decontarea cheltuielilor ocazionate de organizarea vizitei Majestăţii Sale Regele Mihai care s-a desfăşurat în perioada 3 - 5 mai 1997

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind decontarea cheltuielilor ocazionate de organizarea vizitei Majestăţii Sale Regele Mihai care s-a desfăşurat în perioada 3 - 5 mai 1997

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere Raportul de specialitate al Direcţiei Economice înregistrat la nr.67840 din 4.12.1997 privind decontarea cheltuielilor ocazionate de organizarea vizitei Majestăţii Sale Regele Mihai care s-a desfăşurat în perioada 3 - 5 mai 1997;

            Având în vedere prevederile Legii nr.72/1996 privind finanţele publice, a Legii nr.32/1994 privind sponsorizarea;

            In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 republicată privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă decontarea cheltuielilor din contul 5007014541580 deschis la Trezoreria Iaşi în sumă de 8.085.856 lei pentru organizarea vizitei Majestăţii Sale Regele Mihai desfăşurată în perioada 3 - 5 mai 1997, conform situaţiei anexă, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcţiei Economice pentru aducerea la îndeplinire.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                         SECRETAR,

            Romeo Vatră                                                              cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.8

din 26 ianuarie 1998

 

 

 

 

 

 

 

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

                                                                                                            ANEXA

                                                                                    la Hotărârea nr.8 din 26 ianuarie 1998

 

 

 

 

T A B E L

privind decontarea cheltuielilor ocazionate de vizita Regelui Mihai în anul 1997

 

 

1. S.C.”DECORA COMP”S.R.L. - 1.003.000 lei pentru executarea aranjamentelor florale şi jerbe.

2. S.C.”BOLTA RECE”S.R.L. - 1.277.000 lei pentru mesele festive acordate invitaţilor.

3. Premii de 645.050 lei impozabil acordat pictorului Traian Moraru.

4. - lei 645.050 pentru executarea unui album de fotografii de către domnul Cuba Adrian - fotograf.

5. - lei 4.515.756 pentru procurarea de produse alimentare necesare organizării cocteiului la Primăria Iaşi.

 

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                         SECRETAR,

            Romeo Vatră                                                              cons.jr.Lenuţa Milatinovici