Hotărârea nr. 79/1998

HOTĂRÂRE privind atribuirea directă a suprafeţei de 591 0 mp. situat în Iaşi str.Cuza Vodă nr.15 - Universităţii "PETRE ANDREI"

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind atribuirea directă a suprafeţei de 591,0 mp. situat în Iaşi, str.Cuza Vodă nr.15 - Universităţii “PETRE ANDREI”

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere adresa Universităţii “Petre Andrei”, înregistrată la Primăria Municipiului Iaşi cu nr.25777/23.04.1998, prin care solicită concesionarea suprafeţei de 591,0 mp. cu scopul realizării unui sediu didactic;

            Având în vedere Certificatul de Urbanism nr.693/23.03.1998, eliberat pentru obţinerea autorizaţiei de construire de Sediu Universitate şi a referatului de specialitate întocmit de Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Cadastru Funciar;

            Având în vedere atribuţiile Consiliilor Locale statuate prin art.20 şi art.84 din Legea nr.69/1991 şi art.12 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor;

            In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă atribuirea fără licitaţie a suprafeţei de 591,0 mp. teren situat în Iaşi, str.Ghica Vodă nr.15, Universităţii  Petre Andrei”.

            Art.2 Se abrogă Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iaşi nr.45 din 22.04.1996, privind concesionarea prin licitaţie publică a suprafeţei de 630,90 mp. teren situat în Iaşi, str.Ghica Vodă nr.15.

            Art.3 Evaluarea terenului va fi stabilită prin expertiză tehnică, efectuată la solicitarea UniversităţiiPetre Andrei” şi însuşită de Consiliul Local al Municipiului Iaşi.

            Art.4 Primarul Municipiului Iaşi şi serviciile de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                         SECRETAR,

   Dănuţ Mugurel Cârlan                                                       cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.79

din 18 mai 1998