Hotărârea nr. 76/1998

HOTĂRÂRE privind aprobarea cererii de eşalonare la plată a taxei de timbru în sumă de 73.000 datorată de petenta TIMIREAN CONSTANTA domiciliată în Iaşi str.Pictorului nr.4B bl.N5 ap.7

MUNICIPIUL IASI                                                                                      

CONSILIUL LOCAL                                               

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea  cererii de eşalonare la plată a taxei de timbru în sumă de 73.000 , datorată de petenta TIMIREAN CONSTANTA, domiciliată în Iaşi, str.Pictorului nr.4B,bl.N5,ap.7

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere adresa Administraţiei Financiare a Municipiului Iaşi, prin care se solicită punctul de vedere al Consiliului Local al Municipiului Iaşi, cu privire la cererea de eşalonare la plata taxei de timbru în sumă de 73.000 lei, stabilită de Judecătoria Iaşi în sarcina petentei TIMIREAN CONSTANTA;

            Având în vedere art.65 din Legea nr.27/1994 privind impozitele şi taxele locale cu modificările şi completările ulterioare, art.13 din H.G.R.nr.506/1994, precum şi procedura statuată prin dispoziţiile Ordinului nr.1147/1996;

            In temeiul art.20 şi  art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE :

 

            Art.1 Se aprobă cererea de eşalonare la plată a taxei de timbru în sumă de 73.000 lei datorată de petenta TIMIREAN CONSTANTA, domiciliată în Iaşi, str.Pictorului nr.4B,bl.N5,et.1,ap.7.

            Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată Administraţiei Financiare a Municipiului Iaşi şi

doamnei TIMIREAN CONSTANTA.

 

 

                             

            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                    S E C R E T A R

               Dănuţ Mugurel Cârlan                                   cons.jr.Lenuţa Milatinovici

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.76

din 18 mai 1998